Pomoc prawna, edukacja prawna i poradnictwo obywatelskie

 

Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, należy dokonać zapisu telefonicznie pod numerem: 33/87-34-278,od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Można zapisać się również mailowo wysyłając zgłoszenie na adres: npp@powiatwadowicki.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisów można również dokonać korzystając z systemu rejestracji wizyt, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod poniższym linkiem: https://np.ms.gov.pl/ma%C5%82opolskie/wadowicki

Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wadowickiego są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie powiatowi dotacji celowej. Kwota dotacji przyznana w 2024 roku wynosi 422 136,00 zł.

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie będzie mogło zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Oprócz osób fizycznych od maja 2020 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej może również skorzystać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Obok oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej musi ona również złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Od 1 stycznia 2020 r. zakres poradnictwa został również rozszerzony o nieodpłatną mediację.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można udzielić poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Mieszkańcy powiatu wadowickiego mają do wyboru punkty w trzech lokalizacjach. W punktach w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej codziennie po 4 godziny pełnią dyżury doradcy obywatelscy. W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, a także porady dla osób zadłużonych. Nieodpłatna mediacja będzie realizowana w punkcie w Wadowicach – w zależności od zapotrzebowania dyżury w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00 będą poświęcone mediacji.

Lokalizacja punktów na terenie Powiatu Wadowickiego:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach – Wadowice, ul. E. i K. Wojtyłów 4 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie – Andrychów, ul. Starowiejska 22b (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej),
Punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II 7 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej).

Harmonogram działania punktów można pobrać poniżej.
Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl

Uwaga! Obecnie wobec zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. powiaty co do zasady udzielają porad w trybie stacjonarnym. Planowane jest przywrócenie porad zdalnych z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Strona poświęcona nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwu obywatelskiemu i edukacji prawnej, przygotowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” – http://darmoweporady-wadowicki.pl/

Od 1 stycznia 2023 r. po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Lista dyżurów specjalistycznych została opublikowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Za pomocą środków porozumienia się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi również wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które specjalizują się w pomocy dla cudzoziemców. Lista punktów dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/pomoc-dla-cudzoziemcow

Wykłady online można pobrać pod poniższymi linkami:

– prawo karne: https://www.youtube.com/watch?v=WOpzeIji-M8

– prawo rodzinne:  https://www.icloud.com/iclouddrive/0hbmn5lskS2sSr2q4-heq_Q9w#PRAWO_RODZINNE_WADOWICKI

– prawo pracy: https://www.icloud.com/iclouddrive/0szYEm309RpRVwJafvKJ-dmHA#PRAWO_PRACY_WADOWICKI

– spadki: https://www.icloud.com/iclouddrive/0AKrlTSOeFRNIz8ep_ZuKvGuA#SPADKI_WADOWICKI

Wideoporady można pobrać pod poniższymi linkami:

https://www.icloud.com/iclouddrive/0lT-DNxcEBh_z9IfCPCIkTSLw

https://www.icloud.com/iclouddrive/0ASfq1Heh4ZQmv7WZFj3FqjwA#ugoda

https://www.icloud.com/iclouddrive/0QJAwICxaM63FzWHznvilRJfQ#reklamacja_samochodu

https://drive.google.com/file/d/1U4IcpZ7iHYv1MFsuMVgSWj4BZK8sEt41/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18GdP40q28nVTrM3lk6g18QD43DsePmVJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10gOAubl31l76GP06Eh7EABPlW5CtSFGM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12fWQVLe0-UK9BlsZJvuPhfj7LK6zymvy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IdSs7aGfczGhfKen74DUeyG95ZF5muxN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JyfYnR0Fk520KLP74Ufgq9349Vx-Dt6z/view?usp=sharing

https://www.icloud.com/iclouddrive/0e042ozbSF3OgfwIUp22fibIQ#pr_pracy_2023

https://www.icloud.com/iclouddrive/04cSoJvyAWqVWXLui_JQ7Wk1Q#dziedziczenie_23

https://www.icloud.com/iclouddrive/0c1o4zxa1gTCILrZKJjMv7bmQ#zawody_prawnicze_23

Ubieganie się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku

Od dnia 16 maja 2020 r. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z poźn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. W związku z tym stosownie do treści art. 37 ust. 1 ww. ustawy, osoba ubiegająca się  o pomoc przed umówieniem się na poradę prawną jest zobowiązana do:
1. złożenia wniosku o udzielenie pomocy,
2. przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się opomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,albo przedstawienia oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, przedstawienia oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3. przedstawienia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
W celu weryfikacji czy osoba może skorzystać z porady de minimis należy przesłać lub dostarczyć oryginały dokumentów na adres:
Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice.

Po weryfikacji złożonej dokumentacji osoba zostanie umówiona na poradę.
Pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w ramach pomocy de minimis nie można rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów!

Zwrot pomocy (art. 25 ust.1 ustawy)
W przypadkach pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu
kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

Monitorowanie pomocy publicznej (art. 31 ust. 1 ustawy)
Pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Upublicznienie pomocy (art. 11a ust.2 ustawy)

  1. Fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania danych obejmujących numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną
    udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz
    przeznaczenie pomocy.
  2. Uzyskane dane będą udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis (art. 5 ust. 3 i 3a ustawy)

Podmioty udzielające pomocy wydają Beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w ww. kwestii i/lub pobrania wniosków prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach, ul. Stefana Batorego 2, tel. 33 87-34-278.

Pliki do pobrania: