Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email iod@powiatwadowicki.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu/celach:
a) realizacji zadań powiatu wynikających z przepisów prawa będących obowiązkiem administratora oraz wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
b) realizacji zawartej umowy;
c) zatrudnienia i wykonania zawartych umów o pracę, pomocy socjalnej oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku prawnego;
b) art. 6 ust. 1 lit e RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody;
d) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem terminów archiwizacji określonych przez ustawy kompetencyjne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b) Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c) Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
e) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację zadania lub usługi, o którą się Państwo staracie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.