Konta bankowe Starostwa

Dochody Starostwa Powiatowego

Nr rachunku: 62 8111 1019 2002 2002 7607 0022
wpłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, media, czynsze za lokale powiatowe, opłaty geodezyjne (opłata za wypis z rejestru gruntów, opłata za wyrys z mapy ewidencji gruntów), opłaty za kartę wędkarską.

Nr rachunku: 47 8111 1019 2002 2002 7607 0001
środek specjalny od opłat komunikacyjnych i praw jazdy.

Nr rachunku: 63 8111 1019 2002 2002 7607 0004
wadia i zabezpieczenia umów

Nr rachunku: 09 8111 1019 2002 2002 7607 0006
wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zarząd, czynsz za lokale Skarbu Państwa

WAŻNA INFORMACJA!
Jeżeli w ww. sprawach istnieje konieczność uiszczenia opłaty skarbowej (np. za pełnomocnictwo), należy ją wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Wadowicach:
ING Bank Śląski O/Wadowice: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998.