Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatwadowicki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących, wyjątkiem są transmisje z obrad Rady Powiatu (posiadają napisy),
 • część z publikowanych zdjęć zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej www.powiatwadowicki.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do wyszukiwarki
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Witek, dostepnosc@powiatwadowicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 87-34-279. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Wadowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Wadowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

 • Starostwo Powiatowe w Wadowicach
 • ul. Batorego 2
 • 34-100 Wadowice
 • telefon (centrala): +48 33 873 42 00

Opis dostępności architektonicznej:

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Wadowicach znajduje się w Wadowicach przy ul. Batorego 2. Do obiektu przynależy jedno stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku. Budynek jest pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wejście główne do budynku (od ul. Batorego 2) zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi przesuwne otwierane automatycznie. Komunikacja pionowa odbywa się poprzez jedną wewnętrzną klatkę schodową położoną w centralnej części budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się korytarze z wejściami do pomieszczeń biurowych i pomocniczych. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami i korytarzami nie zawierają progów. Przegrody szklane oraz drzwi wydzielające pożarowo klatkę schodową oznaczone są pasami ostrzegawczymi w kolorze żółtym. W korytarzach od strony północnej w sąsiedztwie klatki schodowej zlokalizowana jest winda przystosowana do osób niepełnosprawnych (nie przystosowana do korzystania w czasie pożaru). Korytarze od strony północnej są dwupoziomowe (drugi poziom jest dostępny po pokonaniu dziewięciu stopni). Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w stanowisko do przewijania niemowląt.

W budynku przy ulicy Mickiewicza 24 mieści się Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Do obiektu przynależy jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na parkingu od strony ulicy Mickiewicza. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wejście główne, które jest na poziomie chodnika, znajduje się od strony ulicy Gimnazjalnej. Podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwia dostanie się na wyższą kondygnację budynku i jest zlokalizowany przy parkingu od strony ulicy Mickiewicza. Na tej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ulicy Mickiewicza 24B mieści się archiwum zakładowe, sala posiedzeń Rady Powiatu oraz siedziby kilku komórek organizacyjnych urzędu. Wejście główne do budynku zlokalizowano przy parkingu od strony ulicy Mickiewicza. Budynek jest dwukondygnacyjny, przynależy do niego jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku mieści się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, w jej sąsiedztwie zlokalizowana jest winda, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych (nie przystosowana do korzystania w czasie pożaru). Korytarze poszczególnych kondygnacji budynku są w jednym poziomie.

Ze względów technicznych w budynku przy ulicy Batorego 2 Starostwo Powiatowe w Wadowicach nie jest w stanie zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do wszystkich pomieszczeń (różnice poziomów na korytarzach). W związku z tym zapewniono takim osobom dostęp alternatywny. Osoba ze szczególnymi potrzebami dostępności informuje osobiście, mailowo lub telefonicznie pracownika dziennika podawczego, który wzywa pracownika merytorycznego komórki organizacyjnej w zakresie kompetencji której są sprawy tej osoby.  W budynkach Starostwa Powiatowego w Wadowicach:

 • zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny oraz głosowy tablice informacyjne, osoba na dzienniku podawczym lub wskazany pracownik (budynek przy ul. Mickiewicza 24),
 • oznakowano szklane drzwi oraz przegrody pasami ostrzegawczymi w kolorze żółtym,
 • oznakowano krawędzie stopni schodów barwami ostrzegawczymi,
 • zapewniono wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych,materac ewakuacyjny służący do ewakuacji osób niepełnosprawnych ruchowo, znajdujących się na wyższych kondygnacjach zlokalizowany na czwartym piętrze w budynku przy ul. Batorego 2 oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 24b),
 • przeprowadzono szkolenia i opracowano instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dodatkowe informacje w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z urzędem w formie określonej w tym wniosku,
 • zapewnienie, na wniosek osoby głuchoniemej lub jej pełnomocnika tłumacza w języku migowym,
 • w budynku przy ul. Batorego 2 dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych,
 • w budynku przy ul. Batorego 2 na parterze zainstalowano Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń w formie ekranu dotykowego.