Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatwadowicki.pl
3. Kamery obejmują swoim zasięgiem parkingi, wejścia do budynków, klatki schodowe oraz korytarze w budynkach Starostwa przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24 i Mickiewicza 24B.
4. Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie:
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000),
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 222 ust. 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
5. Dane z monitoringu nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi 14 dni (z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami).
7. Osoby, których dane zostały zarejestrowane przez system monitoringu, posiadają następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
8. Osoby, których dane zostały zarejestrowane przez system monitoringu, mają również prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wstęp i przebywanie na terenie objętym monitoringiem wiąże się z przetwarzaniem zarejestrowanych danych przez Administratora.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania: