Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych rejestrowanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email:  iod@powiatwadowicki.pl
3.    Przetwarzanie danych przy użyciu monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
4.    Monitoring wizyjny obejmuje parking, wejście główne oraz korytarze w budynku Starostwa przy ul. Batorego 2.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.
6.    Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi 14 dni, z wyjątkiem sytuacji,  w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.    Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)
9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania: