Ułatwienia dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Od 1 kwietnia 2012 roku zgodnie ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243 ze zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić tłumacza:

PJM – Polskiego Języka Migowego;
SJM – Systemu Językowo-Migowego;
SKOGN – Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniemych

osobom wymagającym tej pomocy przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoba chcąca skorzystać ze świadczenia usługi wybranej metody komunikowania się zobowiązana jest zgłosić w Starostwie Powiatowym w Wadowicach rodzaj świadczenie, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem z wyjątkiem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie można dokonać osobiście, listownie, drogą mailową biuro@powiatwadowicki.pl lub telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej pod numerem telefonu 33/8734200.