Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu w Wadowicach (relacja na żywo)

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu w Wadowicach (relacja na żywo)

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 30 września 2021 r. o godz. 1100. Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Informacja Starosty o realizacji zadań drogowo-mostowych w powiecie w roku 2020.
7. Informacja z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2021 r.
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach za I półrocze 2021 r.
10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Rezolucji w sprawie funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wadowickiego;
b) przyjęcia Rezolucji dotyczącej poparcia starań Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach o utworzenie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wadowickiego;
c) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach;
d) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu garażu nr 1 w Radoczy przy ul. Klonowej;
e) zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2021 rok;
f) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXI/209/20 w dniu 17 grudnia 2020 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Oświadczenia radnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu w Wadowicach

/-/                                                                                                                                                                                                                               Zofia Kaczyńska

 

Relację na żywo można obejrzeć pod poniższym liniem: