Raport i debata o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok

Raport i debata o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok

Zarząd Powiatu w Wadowicach przedstawia Raport o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok, zawierający podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Dokument został przekazany Radzie Powiatu w Wadowicach oraz opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Z treścią raportu można się zapoznać, klikając w poniższy link: https://bip.malopolska.pl/spwadowice,a,2290923,uchwala-nr-149923-zarzadu-powiatu-w-wadowicach-z-dnia-31052023-r-w-sprawie-przyjecia-raportu-o-stani.html
Jednocześnie informujemy, iż w debacie nad raportem, stosownie do przepisów art. 30a ust. 6-8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z poźn.zm.) mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Wadowickiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu w Wadowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie można przesłać elektronicznie na adres: biuro@powiatwadowicki.pl bądź złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z prawem, takie zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 28 czerwca 2023 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wadowickiego za 2022 rok będzie miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Wadowicach, zaplanowanej na dzień 29 czerwca 2023 r. (czwartek). Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B i rozpocznie się o godz. 10.00.