Pracowite dwa lata

Pracowite dwa lata

W grudniowym wydaniu „Kuriera Małopolski Zachodniej” ukazał się wywiad ze starostą wadowickim Eugeniuszem Kardasem, w którym samorządowiec podsumował minione dwa lata obecnej kadencji samorządu powiatowego, a także mówił o planach na przyszłość. Rozmowa wzbudziła spore zainteresowanie, dlatego prezentujemy ją także w tym miejscu. Zapraszamy do lektury.

Minęły dwa lata od wyborów samorządowych. Jaki to był czas dla powiatu wadowickiego?
Pracowity. W tej chwili wachlarz zadań którymi zajmuje się samorząd powiatowy, jest bardzo szeroki. Od edukacji ponadpodstawowej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, poprzez transport i drogownictwo, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, aż po kwestie bezpieczeństwa i ochrony obywateli. W każdej z tych dziedzin staramy się aktywnie działać i pozyskiwać w miarę możliwości środki zewnętrzne. Duży nacisk kładziemy na ulepszenia związane z obsługą klientów. M.in. kontynuujemy rozpoczęty w 2017 r. projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ubiegłym roku wykonano częściową digitalizację masową map dla powiatu wadowickiego wraz z ich osadzeniem w strukturach Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Koszt tych działań wyniósł ponad 1,4 mln zł.
Co uzna Pan za największy sukces?
Z pewnością inwestycje drogowe. W ostatnich dwóch latach przebudowaliśmy dwa duże odcinki drogi powiatowej Brody – Palcza, bardzo ważnej dla mieszkańców naszego powiatu ale również powiatu suskiego i dla turystów. Pozyskaliśmy na te zadania 60-procentowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dużym przedsięwzięciem, które po wielu latach udało nam się w końcu zrealizować, jest przebudowa „Białej Drogi” w gminie Andrychów i Wieprz. Koszt inwestycji to ok. 14 mln zł, sfinansowano ją ze środków unijnych, budżetu powiatu oraz gmin Andrychów i Wieprz. Oczywiście realizowaliśmy także inne, mniejsze inwestycje drogowe. W sumie przez dwa lata wydaliśmy na ten cel ponad 20 mln zł. W lipcu tego roku zaczęliśmy inną ważną inwestycję: budowę obiektu administracyjno-garażowego, w którym będą stacjonować karetki pogotowia ratunkowego. Dzięki niej ratownicy z naszego powiatu będą pracować w godnych warunkach. Trzeba też wspomnieć o oświacie. Na realizację programów edukacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych (tworzenie i rozwijanie Centrów Kompetencji Zawodowych oraz wzbogacanie oferty szkół zawodowych) do naszych szkół trafi 14,5 mln środków zewnętrznych (UE i budżet państwa).
Czego nie udało się na razie wprowadzić w życie?
Marzeniem każdego samorządowca jest realizacja wszystkich obietnic złożonych wyborcom, którzy na niego głosowali i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Niestety, jest to nierealne. Każdego roku, planując wydatki budżetowe, musimy wziąć pod uwagę nasze możliwości finansowe i ustalić priorytety. Wśród zadań, które chciałbym jeszcze zrealizować do końca kadencji, jest z pewnością szeroko rozumiana poprawa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy kilku powiatowych szkołach. Chodzi tu o budowę hal sportowych i modernizację boisk. Być może uda nam się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w końcu zrealizować te zadania.
Mimo, iż Jezioro Mucharskie jest już od dłuższego czasu gotowe, nie widać rozwoju turystyki na tym terenie. Czy Starostwo ma w tym zakresie jakieś pomysły i czy będą one wcielane w życie?
Główny ciężar rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego spoczywa na gminach przyległych do zbiornika oraz PGW Wody Polskie. Wody Polskie wydzierżawiają tereny wokół jeziora i akceptują plany ich zagospodarowania. Do kompetencji gmin należy natomiast sporządzenie wykazu kąpielisk, które będą powiązane z pozostałą bazą rekreacyjno -turystyczną. Oczywiście powiat będzie współpracował z gminami na rzecz rozwoju terenów turystyczno – rekreacyjnych wokół Jeziora Mucharskiego w celu jak najlepszego wykorzystania jego walorów. Myślę, że kierunek zagospodarowania tych terenów powinien uwzględnić sugestie mieszkańców.
Sytuacja związana z pandemią sprawia, że znacząco zmniejszają się dochody samorządów. Czy jest to także odczuwalne w przypadku powiatu wadowickiego?
Tak. Na dzień dzisiejszy z pewnością możemy stwierdzić, że mniejsze będą dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidujemy, że będzie to kwota około 1 mln zł. Niższe dochody uzyskamy również z tytułu wynajmu obiektów znajdujących się na terenie powiatowych jednostek oświatowych, a więc boisk, hal sportowych, stołówek.
Zarząd przygotował już projekt budżetu na rok 2021. Jakie są jego najważniejsze założenia?
Największą kwotę zaplanowaną w przyszłorocznym budżecie stanowią jak co roku wydatki na oświatę i wychowanie. Na inwestycje drogowe zaplanowano ponad 15 mln zł. Modernizacji doczekają się m.in. drogi powiatowe w Lanckoronie i Skawinkach, w Kopytówce i Marcyporębie, ul. Długa w Targanicach, a także trakty w Izdebniku i Rzykach. Dużą, bo wartą 2 mln zł inwestycję drogową będziemy realizować w gminie Brzeźnica – będzie to przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K. Ponad 4 mln zł planujemy przeznaczyć na działalność usługową. Ponad połowa tej kwoty to środki na kontynuację projektu unijnego „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”. Ważnym punktem w planowanym budżecie są niewątpliwie wydatki majątkowe związane z oświatą. Prawie 2,5 mln zł zamierzamy przeznaczyć na modernizację poddasza w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. Powstanie tam Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych.
Powiat wadowicki nie przystąpił do Forum Małopolski Zachodniej, stowarzyszenia samorządów z naszego regionu, które chcą m.in. wspólnie występować o środki unijne. Dlaczego?
– Forum powstało we wrześniu br. więc jest to dosyć świeża inicjatywa. Będziemy przyglądać się jego działalności i być może w przyszłości dołączymy do grona samorządów, które je stworzyły.
Dziękuję za rozmowę.