Od 1 stycznia 2024 r. zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdu

Od 1 stycznia 2024 r. zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdu

7 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, która została ogłoszona w dniu 21 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394). Ustawa ta dotyczy nie tylko danych osobowych, ale także zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów, zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz kar za niedopełnienie obowiązków z tym związanych.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi obowiązek:

  • rejestracji pojazdów w  przypadku: pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczenia do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w ciągu 30 dni; przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami – w ciągu 90 dni,
  •  zawiadomienia o zbyciu pojazdów zarejestrowanych w ciągu 30 dni;  
  • zapłaty kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w wysokości – 500 zł   oraz 1000 zł w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami. Kary te wzrastają dwukrotnie w przypadku przekroczenia terminów o 180 dni: 1000 zł/2000 zł,
  • zapłaty kar za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu – 250 zł (bez względu na ilość dni przekroczenia).

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Organ administracji publicznej nie może odstąpić od kar pieniężnych określonych w zapisach art. 140ma i 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie może także wziąć pod uwagę działania siły wyższej oraz nie może poprzestać na pouczeniu, gdyż z mocy ustawy nie stosuje się przepisów art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 r., co do których właściciele pomimo ciążącego na nich obowiązku nie wykonywali badań technicznych ani nie ubezpieczali w ramach ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Pojazdy, co do których decyzja o rejestracji wygasła w ww. trybie, będzie można swobodnie ponownie zarejestrować. W związku z tym na mocy ustawy z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzje o rejestracji wygasają, a tym samym organ ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji. Zawiadomienia te mogą odbywać się także przez publiczne obwieszczenie.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. 

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zgodnie z ww. przepisami od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Przypominamy też naszym Mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki: /i1xx94vg7u/skrytka bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice. Zawiadomienie można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, jak również w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie lub w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z miejscem zamieszkania (siedzibą) lub czasowym zamieszkaniem.