Konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”

Konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”

Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”. Projekt Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030” został przyjęty uchwałą Nr 2534/23  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku.
Uwagi i wnioski do projektu Programu na formularzu konsultacyjnym można zgłaszać: mailowo na adres: rodzinna.malopolska2030@rops.krakow.pl,  lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w terminie do 25 stycznia 2024 r. włącznie.
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych zostanie udostępnione w ciągu 30 dni od daty zakończenia procesu konsultacji.

Szczegółowe informacje można przeczytać pod poniższym linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2380848,konsultacje-spoleczne-projektu-programu-wsparcia-rodziny-rodzinna-malopolska-2030.html