Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

konkurs na rymowankê 5.1

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a patronat medialny TVP INFO.

Tegoroczna edycja ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.) oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem wydarzenia jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. poczta tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres KRUS PT w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice, e-mail: wadowice@krus.gov.pl. Konkurs organizowany jest na etapie regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Na każdym z nich autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1100 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku i odbędzie się w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu: regulamin_rymowanka_2023.pdf (krus.gov.pl)
Zachęcamy uczestników konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem:
Zaproszenie dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi KRUS | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(źródło informacji: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Wadowicach)