Wydział Organizacji i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru – SON

Kierownik: Grzegorz Polak
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-53


 

Do zadań Wydziału  Organizacji i Nadzoru należy:

1. W zakresie organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem Starostwa:

1) opracowywanie projektu Regulaminu organizacyjnego Starostwa,

2) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

3) prowadzenie centralnych rejestrów: umów, porozumień, zarządzeń Starosty, skarg i wniosków, upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz Zarządu.

2. W zakresie obsługi Zarządu:

1) przygotowywanie materiałów i obsługa posiedzeń Zarządu,

2) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu

3) obsługa kancelaryjno – biurowa Zarządu,

4) przekazywanie uchwał Zarządu właściwym wydziałom, jednostkom organizacyjnym, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,

5) czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady.

3. W zakresie spraw obywatelskich:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń w zakresie wynikającym z przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o fundacjach,

3) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie dwóch lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

4) sprawy związane z wypłacaniem świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP i rozliczaniem z Wojewodą Małopolskim dotacji przekazywanej na wypłatę ww. świadczenia.

4. W zakresie obsługi techniczno – gospodarczej Starostwa:

1) pełna obsługa i eksploatacja pomieszczeń i budynków Starostwa,

2) wykonywanie prac w zakresie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych urządzeń i środków technicznych,

3) utrzymywanie pomieszczeń w należytym stanie technicznym,

4) wykonywanie zadań z zakresu łączności teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa,

5) utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie estetycznym i sanitarno-porządkowym,

6) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i nadzór nad taborem samochodowym Starostwa,

7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym Starostwa,

8) zabezpieczenie obiektów i mienia Starostwa.

9) administrowanie zasobami informatycznymi  oraz siecią komputerową Starostwa,

10) administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,

11) zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną do Głównego Urzędu Statystycznego.

5. W zakresie kontroli wewnętrznej: prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie.

6. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta, rejestracja korespondencji wpływającej do Starostwa, wysyłka oraz dostarczanie korespondencji wychodzącej.

7. Prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, za wyjątkiem dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

8. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski.

9. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz spraw związanych z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych.

11. Prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych.

12. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

13. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym członków Zarządu, sekretarza Powiatu, skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty  oraz analiza tych oświadczeń i przekazanie jednego egzemplarza właściwemu urzędowi skarbowemu.

14. Organizowanie oraz nadzorowanie – wspólnie z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu – prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu.

15. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz Prezydenta RP w zakresie ustalonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach.

16. Opracowywanie, analiza i realizacja budżetu w zakresie wydatkowanych i pozyskiwanych przez Wydział środków finansowych.