Wydział Dróg Powiatowych

Wydział Dróg Powiatowych – NDP

Kierownik: Piotr Lempart
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-30


 

Wydział wykonuje w zakresie dróg powiatowych w granicach Powiatu Wadowickiego zadania określone głównie w ustawie o drogach publicznych.
Wydział Dróg Powiatowych prowadzi sprawy dotyczące:
inżynierii ruchu, przejazdów kolejowych, zimowego utrzymania dróg, uzgadniania obiektów budowlanych, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych, robót drogowo-mostowych, utrzymania dróg i chodników, regulacji gruntów zajętych pod pasy dróg powiatowych, wydawania zezwoleń w zakresie komunikacji publicznej, imprez, rajdów, wyścigów.

Kierownik Wydziału  mgr inż. Piotr Lempart
tel. 33 – 873 – 42 – 30
I piętro pokój 106

Interaktywny portal dróg powiatowych

Sprawy związane z ochroną pasa drogowego, uzgodnieniami obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych i wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy dróg powiatowych.
główny specjalista inż. Sławomir Wróbel
główny specjalista mgr Damian Garlacz
tel: 33 – 873 – 42 – 32
I piętro pokój 108

Sprawy związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu, zimowym utrzymaniem dróg, szkodami komunikacyjnymi, skrzyżowaniami z liniami kolejowymi.
inspektor mgr inż. Dawid Kowalczyk
tel. 33 – 873-42-24
I piętro pokój 109

Informacje nt. wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 wraz z numerami telefonów: https://tiny.pl/c26qb

Sprawy związane z regulacją gruntów pod drogami, poza gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.
inspektor Ewa Kornecka
tel: 33 – 873 – 42 – 29
I piętro pokój 102

Sprawy związane z uzgodnieniami przystanków oraz
wykorzystywaniem dróg w sposób szczególny i regulacją gruntów pod drogami będącymi własnością Skarbu Państwa.

inspektor mgr Paweł Bałys
tel: 33 – 873 – 42 – 29
I piętro pokój 102

Sprawy związane z utrzymaniem dróg, mostów, przepustów, przeprawą promową, realizacją zadań bieżących interwencyjnych oraz inwestycyjnych.

główny specjalista inż. Gabriel Leśniak
podinspektor mgr inż. Ewa Kolber

33 – 873 – 42 – 22
I piętro pokój 103

Sprawy związane z utrzymaniem dróg, mostów, przepustów, realizacją zadań bieżących interwencyjnych oraz inwestycyjnych.
zastępca kierownika mgr inż. Marcin Wrona
inspektor mgr inż. Karolina Guzdek
33 – 873 – 42 – 97
I piętro pokój 104

Do podstawowych zadań Wydziału Dróg Powiatowych należy:

1. W zakresie ustawy o drogach publicznych:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego zajmowanego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na  żądanie uprawnionym organom,

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

20) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

21) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat z tego tytułu,

22) instalowanie w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, ujawniających i zapisujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z własnej inicjatywy, za jego zgodą,

23) uwzględnianie uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. O ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. W zakresie innych zadań właściwych dla zarządcy drogi, określonych w obowiązujących ustawach, a w szczególności:

1) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy,

4) uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w stosunku do dróg powiatowych,

5) udział w naradach koordynacyjnych Starostwa,

6) przygotowywanie projektów opinii Zarządu do decyzji w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,

7) wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi pasy dróg powiatowych na cele związane, bądź niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

8) uzgadnianie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowanie terenu lub zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego dla działki przyległej do pasa drogowego drogi powiatowej,

9) opiniowanie podziałów nieruchomości w związku z obsługą komunikacyjną,

10) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie dróg powiatowych,

11) wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków autobusowych oraz naliczanie opłat za zatrzymywanie się na przystankach,

12) uzgadnianie wniosków i przygotowywanie decyzji Starosty w sprawie imprez, rajdów, wyścigów i innych,

13) współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie przejazdów kolejowych w ciągach dróg powiatowych,

14) prowadzenie spraw związanych ze szkodami komunikacyjnymi zaistniałymi na drogach powiatowych,

15) przygotowywanie wniosków na pozyskiwanie środków na roboty drogowo-mostowe z jednostek samorządu terytorialnego, w ramach rezerwy subwencji ogólnej i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz współuczestniczenie w opracowywaniu wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych z innych programów.

Wykaz osób związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:

Wydział Dróg Powiatowych: –   telefon: (33) 873-42-24 w godzinach pracy Urzędu

w pozostałych godzinach:
Kierownik Wydziału  – Piotr Lempart – tel. 606 647 305
Zastępca kierownika – Marcin Wrona – tel. 606 647 299
Podinspektor – Dawid Kowalczyk – tel. 606 647 306
Podinspektor – Piotr Kruk – tel. 694 529 796

DRUKI I FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Dostępne podstrony: