Inspektor Ochrony Danych

Inspektor  Ochrony Danych – NOD

Paweł Pławny
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
tel. (33) 87-34-269

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych.

2. Informowanie Starosty, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych.

3. Przeprowadzenie audytów oraz analiz stanu bezpieczeństwa ochrony danych.

4. Informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach i naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Kontrola stosowanych w celu ochrony danych osobowych środków technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich zgodności z określonymi przepisami wymaganiami.

6. Kontrola przyjętych w Starostwie polityk i procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania.

8. Monitorowanie procesu nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

9. Szkolenie osób uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych.

10. Podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych.

12. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

13. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących.

14. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

15. Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania.

16. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.