Biuro Rady Powiatu

Biuro Rady Powiatu – SBR

Koordynator: Mieczysław Mateja
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24b
Telefon: (33) 873-42-36
Telefon:/Fax:
(33) 873-42-47


 

Do podstawowych zadań Biura Rady Powiatu należy:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, a w szczególności: sesji oraz komisji stałych i doraźnych.

2. Obsługa narad zwoływanych na wniosek Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady lub przewodniczących komisji.

3. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

4. Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru.

5. Przekazywanie do realizacji wniosków komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.

6. Udzielanie radnym pomocy w wypełnianiu obowiązków radnego.

7. Wykonywanie wyznaczonych przez Radę zadań przy organizacji referendum i konsultacji społecznych.

8. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnego.

9. Obsługa organizacyjna dyżurów Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych.

10. Wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.

11. Współdziałanie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru przy wykonywaniu zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz Prezydenta RP w zakresie ustalonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach.

2. Przewodniczący Rady Powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom Biura Rady Powiatu. W tym przypadku wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura Rady Powiatu.