Biuro Ochrony Zdrowia

Biuro Ochrony Zdrowia – WOZ

Koordynator: Urszula Schmitz (urlop bezpłatny)
Podinspektor – Anna Wilk
Pomoc administracyjna – Joanna Tuszewska

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-65

Do zadań Biura należy:

1. nadzorowanie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją, rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności podległego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz nadawanie i zmiana statutu,

2. sprawowanie ustawowego nadzoru nad Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, którego podmiotem tworzącym jest Powiat,

3. rozpatrywanie wniosków dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,

4. analiza i ocena legalności, gospodarności, celowości i rzetelności gospodarki finansowej prowadzonej przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,

5. przyznawanie Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej,

6. organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,

7. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących ochrony zdrowia,

8. przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w zakresie promocji i ochrony zdrowia,

9. współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia na szczeblu ponadpowiatowym,

10. koordynowanie prac związanych z aktualizacją wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii,

11. przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych na wniosek właściwej uczelni,

12. wydawanie decyzji o zezwoleniu na sprowadzenie do Polski z obcego państwa zwłok, szczątków zwłok oraz urn z prochami,

13. czuwanie nad realizacją umowy w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych,

14. ustalanie i aktualizacja rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

15. współpraca międzysektorowa w zakresie realizacji programów promocji zdrowia,

16. opiniowanie oraz współpraca z Wojewodą w zakresie  aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych”,

17. prowadzenie innych spraw zleconych przez Zarząd Powiatu i Wicestarostę, wynikających z przepisów w zakresie ochrony zdrowia.

Pliki do pobrania:

Dostępne podstrony: