Prace remontowe związane z dostosowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy do obowiązujących standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiat Wadowicki podpisał umowę nr 1/POW/2021 i otrzymał z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody Małopolskiego dotację celową na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu prac remontowych związanych z dostosowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy do obowiązujących standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Całkowita wartość zadania – 393 569,76 zł, wysokość dofinansowania – 307 017,91 zł.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanej inwestycji jest wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy, a co za tym idzie zapewnienie standardu wynikającego z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a tym samym odpowiednich warunków wychowankom przebywającym w placówce oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.