Oświadczenie Starosty Wadowickiego

Oświadczenie Starosty Wadowickiego

W nawiązaniu do artykułu pt. „Nie będzie zmian w kierownictwie powiatu. W starostwie czekają na powrót pani wicestarosty”, który ukazał się w dniu 5 stycznia br. na portalu wadowice24.pl, oświadczam, że pod nieobecność Pani Wicestarosty Beaty Smolec Starostwo Powiatowe w Wadowicach działa sprawnie, wszyscy kierownicy i pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z kompetencjami i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a członkowie Zarządu Powiatu na bieżąco podejmują decyzje, które realizują ustawowe obowiązki tego gremium.

Obecność na obradach Zarządu Powiatu zarówno sekretarza Powiatu, jak i skarbnika Powiatu to nie sytuacja nadzwyczajna, ale realizacja zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, której artykuł 37 jasno stanowi, iż „sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym”. Wszyscy pracownicy starostwa, którego pracami kieruję, zobowiązani są także do przestrzegania obowiązującego Regulaminu organizacyjnego jednostki. Ten z kolei mówi, iż do zadań sekretarza powiatu należy m.in. „koordynacja i nadzór organizacyjny nad działalnością wydziałów, biur, zespołów i samodzielnych stanowisk pracy w Starostwie”, „nadzorowanie przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu”, a ponadto „Sekretarz podejmuje decyzje kierownicze w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa oraz podpisuje pisma na zasadach określonych przez Starostę w odrębnym upoważnieniu”.

Podsumowując, pod nieobecność Wicestarosty Starostwo Powiatowe w Wadowicach działa sprawnie i w oparciu o przepisy prawa a wszelkie sugestie o rosnącym znaczeniu innych osób to zwykłe insynuacje, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Starosta Wadowicki
Eugeniusz Kurdas