O zdrowiu i transporcie na sesji Rady Powiatu

O zdrowiu i transporcie na sesji Rady Powiatu

Wczoraj (29 września br.) Rada Powiatu w Wadowicach obradowała po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie. Podczas XXXVIII sesji radni  dyskutowali na szereg istotnych tematów. Zapoznali się m.in. z bieżącą sytuacją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego ZZOZ za I półrocze 2022 roku.

Dyrektor placówki – Barbara Bulanowska podkreśliła, że sytuacja ta uległa istotnej poprawie w porównaniu z latami ubiegłymi. Świadczy o tym choćby wysoka – 35-punktowa ocena wynikająca z Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej ZZOZ w Wadowicach za 2021 rok. Dla porównania, ocena ta za 2020 rok wynosiła 14 punktów. B. Bulanowska przypomniała także, iż trwają prace związane z rozbudową szpitala poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje. Inwestycja idzie zgodnie z harmonogramem, całość prac ma się zakończyć w 2023 roku. Dyrektor ZZOZ przekazała również informację o otrzymaniu przez szpital Certyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia. Jest on przyznawany placówkom spełniającym wysokie standardy w zakresie prowadzonej działalności leczniczej. Poinformowała też o problemie, z którym borykają się od kilku miesięcy szpitale w całej Polsce, dotyczącym braku zabezpieczenia środków finansowych na wynikające z ustawy podwyżki dla pracowników.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady przyjęto także Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego. Prace nad dokumentem trwały od marca br. Na zlecenie powiatu wykonała go krakowska firma Via Vistula spółka z o.o. przy udziale pracowników Starostwa oraz przedstawicieli gmin. Zapisy planu były przedmiotem konsultacji społecznych, spotkań w gminach, dyskutowano nad nim również w trakcie Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego. Podstawowym celem planu transportowego jest takie zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu, aby możliwe było podniesienie dostępności transportowej obszaru i dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb mieszkańców. Przyjęcie planu to pierwszy krok w kierunku powstania nowych połączeń komunikacyjnych. Teraz niezbędne jest porozumienie i współpraca między powiatem i włodarzami gmin w celu dokonania wyboru najbardziej newralgicznych połączeń oraz zapewnienia środków finansowych na organizację przewozów.

W trakcie sesji radni przyjęli również m.in. pakiet uchwał dotyczących powierzenia gminom wykonania zadań własnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, zatwierdzili statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy oraz podjęli uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.