Informacja Wydziału Środowiska

Informacja Wydziału Środowiska

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie z dnia 14.01.2021 r., znak: RO-II.7327.1.2021.MW informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w szczególności na:
1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie
z urządzeniami wymienionymi w pkt. 1) i pkt. 2),
4) usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).
Termin składania wniosków do 31 marca 2021 r.
Wnioski należy składać/ przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1550679,dotacja-dla-spolek-wodnych.html
W przypadku pytań informacji udziela Pani Małgorzata Wywiał – Główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – tel. 12 29 90 679.

Wadowice, dnia 27.01.2021 r.