Zespół Radców Prawnych

Zespół Radców Prawnych – NRP
Koordynator: Andrzej Cieślar
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 87-34-226


Do zadań Zespołu należy:

1. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty.

2. Udzielanie opinii prawnych na wniosek Starosty, członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza i kierowników wydziałów.

3. Udzielanie pracownikom Starostwa porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa  i radnym powiatowym w zakresie pełnienia przez nich mandatu.

4. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz występujących uchybieniach w zakresie stosowania prawa i skutkach tych uchybień.

5. Doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie orzecznictwa administracyjnego i sądowego.

6. Reprezentowanie organów Powiatu i Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.

7. Opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez Powiat i Skarb Państwa.

8. Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i przekazywanie aktów prawnych poszczególnym wydziałom.

9. Obsługa pod względem prawnym sesji Rady.

10. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie egzekucji sądowej.