Zespół Kontroli Wewnętrznej

Zespół Kontroli Wewnętrznej – NKW
Koordynator: Anna Książek
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-87


Skład Zespołu:
Główny specjalista – Anna Książek
Główny specjalista – Ewa Józefowska
Inspektor – Barbara Chorąży

Do zadań Zespołu należy:

1) wspomaganie kierownictwa Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w procesie zarządzania, działając w ramach systemu kontroli zarządczej,

2) przygotowywanie rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania,

3) przeprowadzanie kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie ich funkcjonowania oraz realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,

4) przeprowadzanie kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu innym podmiotom wydatkującym środki publiczne przekazywane przez Powiat na realizację celów i zadań określonych w przepisach szczególnych lub  w zawartych umowach i porozumieniach,

5) kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. Pracownik Zespołu koordynuje funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie oraz przechowywanie dokumentacji wytworzonej w tym zakresie.