Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – NCK
Kierownik – Jerzy Śniegowski
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24B
Telefon: (33) 873-42-99

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

Wojciech Niedźwiedź

inspektor

338734284

Bożena Dragan-Rębisz

inspektor

338734291

Mirosław Sworzeń

podinspektor 

338734284


 

Do podstawowych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:
1. W zakresie spraw ogólnych:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu,
2) opiniowanie i uzgadnianie gminnych planów zarządzania kryzysowego,
3) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
4) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
5) planowanie działalności oraz opracowywanie sprawozdawczości z różnych działań Wydziału,
6) opracowywanie i wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w Powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń,
7) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego,
8) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
9) organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników pełniących całodobowe dyżury oraz pracowników Wydziału.
2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) powoływanie i organizacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
a) przygotowywanie rocznego planu pracy zespołu,
b) opracowywanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
c) organizowanie posiedzeń zespołu (ustalanie przedmiotu i terminu, zawiadamianie o terminach, przewodniczenie posiedzeniom, zapraszanie osób, które nie są członkami zespołu),
d) inicjowanie i organizowanie prac zespołu.
2) opracowywanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
3) opracowywanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią,
4) tworzenie, wyposażanie i utrzymywanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
5) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu osiągania wyższych stanów gotowości urzędu do reagowania na sytuacje kryzysowe,
6) koordynowanie i wspieranie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych, prowadzonych przez specjalne jednostki,
7) opracowywanie analiz zagrożeń w Powiecie,
8) gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego,
9) informowanie władz rządowych i samorządowych (w ciągu doby) oraz sąsiednich powiatów, a także środków publicznego przekazu o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz o przebiegu działań ratowniczych,
10) informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń, zarządzonych formach ochronnych i postępowaniach ludności,
11) organizowanie, kierowanie i koordynowane akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe,
12) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,
13) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej, samorządowej, centrami administracji zespolonej, służb i inspekcji, a także z instytucjami realizującymi monitoring środowiska,
14) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań oraz udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej,
15) organizacja oraz ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami,
16) prowadzenie całodobowej służby dyżurnej Starosty, związanej z obsługą systemów łączności oraz bieżąca wymiana informacji z innymi centrami, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej, służbami specjalnymi i innymi służbami i inspekcjami,
17) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych oraz koordynowanie tych akcji.
3. W zakresie spraw obrony cywilnej:
1) ustalanie zadań dla gmin, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
2) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
3) opracowanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej Powiatu,
4) opracowywanie i uzgadnianie wieloletnich i rocznych planów działania,
5) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
6) koordynowanie w Powiecie przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej,
7) opracowanie i uzgadnianie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Wadowickiego,
8) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach – organizacja łączności kierowania i współdziałania dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
9) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
10) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania, konserwacji i eksploatacji,
11) integrowanie sił obrony cywilnej i innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
12) opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
13) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
14) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych i społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
15) opracowywanie i uzgadnianie Planu Ewakuacji II i III stopnia na terenie Powiatu,
16) opracowywanie sprawozdań z realizacji szkoleń i ćwiczeń w obronie cywilnej przeprowadzonych na terenie Powiatu,
17) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
4. W zakresie spraw obronnych:
1) planowanie zadań obronnych oraz przygotowywanie dokumentacji dla podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa,
2) opracowywanie i aktualizowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
4) realizacja zadań wynikających z obowiązku Państwa – Gospodarza (HNS),
5) realizowanie zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności,
6) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
7) realizowanie zadań z zakresu doręczania kart powołania i rozplakatowanie obwieszczeń o stawienie się osób do czynnej służby wojskowej,
8) organizowanie i uruchomienie akcji kurierskiej,
9) opracowywanie i uzgadnianie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Wadowicach”, aktualizacja ww. planu,
10) opracowywanie rocznego planu realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego Starostwa,
11) opracowywanie rocznego planu kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i strażach,
12) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
13) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Starosty, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
14) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru,
15) zawiadamianie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o żołnierzach rezerwy podlegających reklamowaniu z urzędu i na wniosek,
16) organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,
17) występowanie za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu do właściwych wójtów/burmistrzów o wyznaczenie w ramach świadczeń osobistych osób do pełnienia funkcji kuriera,
18) szkolenie osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej oraz organizowanie treningów w ramach akcji kurierskiej,
19) opracowywanie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz służbom, inspekcjom i strażom wypisów z tabeli realizacji zadań operacyjnych Powiatu,
20) opracowywanie i aktualizacja planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
21) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu w zakresie przyznawania odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju”.
5. Organizowanie kwalifikacji wojskowej:
1) przedstawianie Wojewodzie propozycji planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze Powiatu,
2) przedstawianie Wojewodzie kandydatów do składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej,
3) zapewnianie lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i wyposażenie go w niezbędny sprzęt,
4) zatrudnianie osób do prac związanych z prowadzeniem ewidencji wojskowej oraz osoby do prowadzenia zajęć świetlicowych,
5) przechowywanie dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.