Wydział Środowiska

Wydział Środowiska – WSR

Kierownik – Monika Nowak
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: 33 873-42-17

Wydział prowadzi sprawy dotyczące: ochrony środowiska, ochrony atmosfery, ochrony akustycznej, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, łowiectwa, wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, na który należy wpłacać opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
Niżej podany rachunek bankowy, obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego
ul.  Basztowa  22, 31-156  Kraków
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski S.A.)
nr 12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

Telefony:
33 873 42 75 – pok. 412
33 873 42 67 – pok. 413
33 873 42 89 – pok. 414
33 873 42 25 – pok. 415
33 873 42 09 – pok. 417
33 873 42 17 – pok. 401
Fax:
33 873 42 09

Kierownik WydziałuMonika Nowak,
tel. 33 873 42 17,
pok. 401
Zastępca Kierownika WydziałuAnna Wrona-Odrobina,
tel. 33 873 42 09,
pok. 417
Ochrona atmosfery
Ochrona akustyczna
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Pozwolenia zintegrowane
Wycinka drzew na terenach gminnych i zagrażających ruchowi kolejowemu
Udostępnianie informacji o środowisku
Jacek Kręcioch,
tel. 33 873 42 89,
pok. 414
Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Udostępnianie informacji o środowisku
Wydawanie zaświadczeń dot. informacji czy działka objęta jest uproszczonym
planem urządzenia lasu
Wygaśnięcie trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami
Przejście gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
Karolina Łysoń,
tel. 33 873 42 89,
pok. 414
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Udostępnianie informacji o środowisku
Wydawanie zaświadczeń dot. informacji czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej

Iwona Wajdzik,
tel. 33 873 42 25,
pok. 415
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Gospodarka odpadami
Udostępnianie informacji o środowisku
Karty wędkarskie
Wygaśnięcie trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami
Przejście gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
Joanna Kozioł
tel. 33 873 42 25,
pok. 415
Ochrona akustyczna
Ochrona atmosfery
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Udostępnianie informacji o środowisku
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
Magdalena Wajdzik,
tel. 33 873 42 67,
pok. 413
Wycinka drzew na terenach gminnych i zagrażających ruchowi kolejowemu
Łowiectwo
Leśnictwo
Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej
Wydawanie zaświadczeń dot. informacji czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu
Katarzyna Stasiowska,
tel. 33 873 42 67,
pok. 413
Doradca ds. klimatu i środowiskaBernadetta Brusik
tel. 33 873 42 25
pok. 415

Do zadań Wydziału należy:


1. W zakresie gospodarki wodnej:

1) zatwierdzanie statutu spółki wodnej;

2) wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem;

3) sygnalizowanie organom spółki wodnej, jeżeli uchwalone przez spółkę wodną składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych;

4) ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń dla osób niebędących członkami spółki wodnej odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody dla których ochrony spółka została utworzona;

5) nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych, orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki wodnej;

6) rozwiązywanie zarządu spółki wodnej, w przypadku powtarzającego się naruszania prawa lub statutu przez zarząd spółki oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki;

7) ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas określony;

8) rozwiązywanie spółki wodnej w drodze decyzji;

9) ustalanie wysokości wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej;

10) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego;

11) wydawanie decyzji w sprawach stwierdzania przejścia gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi lub urządzeń wodnych lub ich części do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z zasobu;

12) wydawanie decyzji w sprawach stwierdzania wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województwa w drodze decyzji na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa.

2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

3) wnioskowanie o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i przygotowanie dokumentów.

4) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczonej do wód śródlądowych żeglownych,

5) wydawanie zezwoleń na ustanawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

3. W zakresie gospodarki leśnej:

1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa,

2) określanie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku niewykonania przez nich obowiązków, dotyczących kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów;

3) przygotowanie zarządzania wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

4) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu w przypadku szkód w wyniku oddziaływania gazów i pyłów lub pożaru albo innych klęsk żywiołowych, w tym kontrole w terenie;

5) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

6) wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia, w tym kontrole w terenie;

7) dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowywanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

8) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9) zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

10) zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu;

11) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu;

12) zlecanie opracowania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych,

13) wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa (zadanie powierzone Nadleśnictwu);

14) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w zakresie zadań gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych (zadanie powierzone Nadleśnictwu);

15) wydawanie decyzji nakazującej dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, którzy nie wykonują obowiązków trwałego utrzymania lasów i zapewnienia
im ciągłości ich użytkowania oraz zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych (zadanie powierzone Nadleśnictwu);

16) sprawozdawczość L -03;

17) wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu działki aktualnym uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych oraz czy została wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

4. W zakresie prawa łowieckiego:

1) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

2) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

3) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

4) przyjmowanie oświadczenia w zakresie wykonywania polowania lub o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania i nieodpłatne poświadczenie własnoręczności podpisu albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia

5) przekazywanie dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.

5. W zakresie postępowania z odpadami:

1) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

2) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,

3) wydawanie, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,

4) gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli:

a) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub

b) jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.


6. W zakresie wynikającym z ustawy – Prawo ochrony środowiska:

1. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;

2. sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska;

3. sporządzanie i przedstawianie raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska

4. dokonywanie sprawozdań z realizacji przez Powiat programu ochrony powietrza;

5. identyfikacja i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz dokonywanie ich aktualizacji;

6. ograniczanie lub zakazanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych;

7. prowadzenie spraw dotyczących sporządzania map akustycznych, oceny stanu akustycznego i programów działań dostosowujących poziom hałasu dopuszczalnego,

8. wydawanie decyzji: o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz nakładającej na zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku wprowadzonych w związku z eksploatacją tych obiektów oraz przedkładania wyników pomiaru;

9. przygotowywanie uchwały Rady w sprawie wyznaczania cichych obszarów w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów, podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu na co najmniej istniejącym poziomie;

10. przygotowywanie uchwały Rady w sprawie wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów;

11. ustalanie na żądanie poszkodowanego wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;

12. nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia oraz przedkładania w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,

13. przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń z instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

14. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;

15. udzielanie pozwoleń:

a) zintegrowanego,

b) na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

c) na wytwarzanie odpadów;

16. orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu wydanych pozwoleń;

17. ograniczanie lub cofanie bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzenie do powietrza gazów, pyłów albo pozwolenia zintegrowanego wydanego z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym;

18. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu w wyniku postępowania kompensacyjnego;

19. zobowiązywanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

20. określanie wymagań przeglądu ekologicznego dla instalacji niezaliczonej do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

21. nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska obowiązków ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

22. wykonywanie z upoważnienia Starosty kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym warunków wydanych decyzji;

23. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostały naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska;

24. występowanie z upoważnienia Starosty w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;

25. opiniowanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie programu ochrony powietrza;

26. podejmowanie działań wynikających z zadań administracji samorządowej, określonych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, służących dotrzymaniu oraz przywracaniu standardów jakości powietrza;

27. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania budżetem Powiatu w dziale „Ochrona środowiska”.

7. W zakresie wynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału,

2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,

3) opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

8. W zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

1) wydawanie zezwoleń upoważniających do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

2) wydawanie w drodze decyzji zgody na zakup dodatkowych uprawnień do emisji,

3) przyjmowanie rocznych zweryfikowanych raportów rozliczenia uprawnień do emisji,

4) zatwierdzanie, w drodze decyzji, raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania,

5) zatwierdzanie w drodze decyzji, planu metodyki monitorowania.

9. W zakresie ochrony przyrody:

1) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

2) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy z wyjątkiem:

a) nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,

b) terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków,

3) wydawanie decyzji w sprawach administracyjnej kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia z terenów będących własnością gminy z wyjątkiem:

a) nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,

b) terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

10. W zakresie ochrony gruntów rolnych:

1) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klasy I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa,  IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

2) wydawanie decyzji i pism o wymiarze należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji oraz decyzji o zwrocie uiszczonej należności;

3) nakładanie obowiązku zdjęcia i wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas: I, II, III, IIIa,  IIIb, IVa,  IV oraz z torfowisk, wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za niewykonanie tego obowiązku;

4) wyłączanie skażonych gruntów z produkcji i obciążanie kosztami badań pomiaru skażenia gleb i roślin zakładów przemysłowych;

5) dokonywanie kontroli wykonania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

6) prowadzenie postępowań z urzędu w celu ustalenia  opłat za niezgodne z przepisami prawa wyłączenie gruntów z produkcji na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wydawanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat, należności i opłat rocznych podwyższonych;

7) ustalanie równowartości opłat rocznych w kwocie pieniężnej w danym roku kalendarzowym, wynikających z ostatecznych decyzji zezwalających na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;

8) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w przypadkach niewykonania obowiązków określonych w ustawie;

9) prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące powierzchni terenu wyłączonego oraz wysokości naliczonych opłat i należności;

10) dokonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku klęsk żywiołowych;

11) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;

12) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.


11. W zakresie wynikającym z ustawy o transporcie kolejowym:

1) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

2) udzielanie w drodze postanowienia zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej po uzgodnieniu właściwego zarządcy, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego,

3) ustalanie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku braku umowy stron z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości.

12. W zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych:

1) usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

2) ustalanie corocznie, w drodze uchwały, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających,

3) wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego.

13. W zakresie realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005:

1) współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,

2) pomoc w osiągnięciu celów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego,

3) nadzór nad inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych w Powiecie i inwentaryzacją źródeł ogrzewania i instalacji odnawialnych źródeł energii we współpracy z gminami (w tym organizacja spotkań w celu dokonania pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie całego Powiatu),

4) identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Powiat w celu poprawy efektywności energetycznej, montaż instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu,

5) ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla Powiatu na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza (w obszarach podlegających kompetencjom Powiatu)
i udzielanie pomocy gminom (w obszarach wchodzących w zakres kompetencji gmin) we wdrażaniu środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu określonych
w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza,

6) prowadzenie lokalnych akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ograniczenia zmiany klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz środków dostosowania do zmian klimatu i współpraca przy ich realizacji z gminami na terenie Powiatu,

7) organizacja regularnych spotkań, warsztatów z gminami w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem,

8) współpraca z władzami Powiatu w prowadzeniu skutecznej polityki klimatyczno-energetycznej oraz poprawy jakości powietrza – dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie
i angażowanie władz Powiatu i gmin,

9) zapewnienie urzędnikom gminnym konsultacji w zakresie: OZE i budynków energooszczędnych, rozwoju usług transportu publicznego na poziomie gminnym i ich integracji na szczeblu powiatowym, neutralności klimatycznej budynków publicznych, zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami, a także źródła finansowania ww. działań,

10) współpraca z zainteresowanymi stronami: innymi władzami powiatowymi i gminnymi, przedsiębiorstwami, grupami opiniotwórczymi, lokalnymi mediami, telewizją, parafiami, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi, itp.,

11) współpraca i komunikowanie się z podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu i powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, ekspertami ds. energetyki WFOŚiGW w Krakowie, itp),

12) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizacji projektu, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu,

13) zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do doradcy ds. klimatu i środowiska (ekodoradcy) w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,

14) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

15) stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,

16) przekazywanie Zespołowi Zarządzającemu oraz władzom Powiatu informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone.

Dostępne podstrony: