Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu – WPR

Kierownik: Rafał Stuglik (urlop bezpłatny)
Zastępca kierownika: Alina Wolas-Nowak
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-76, (33) 873-42-55
E-mail:
promocja@powiatwadowicki.pl,fundusze@powiatwadowicki.pl


Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu należy:

1. W zakresie promocji:
1) przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie oraz informacji prasowych promujących Powiat, monitoring publikacji prasowych dotyczących Powiatu,
2) inicjowanie i organizacja wydarzeń promocyjnych oraz współdziałanie z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie,
3) prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarza świąt, rocznic i innych uroczystości,
4) współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami pomocy regionalnej,
5) obsługa strony internetowej Powiatu oraz nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
6) przekazywanie materiałów i upowszechnianie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
7) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
8) organizowanie promocji Powiatu na imprezach krajowych i międzynarodowych.

2. W zakresie kultury, sportu i turystyki:
1) prowadzenie działań zapewniających rozwój życia kulturalnego i twórczości artystycznej,
2) organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych o zasięgu powiatowym,
3) udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania Powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki,
4) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
5) współorganizacja zawodów w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży,
6) ochrona dziedzictwa kulturowego Powiatu.

3. W zakresie absorpcji środków unijnych i innych pozabudżetowych:
1) gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz przygotowywanie i wdrażanie projektów obejmujących absorpcję tych środków,
2) zapewnienie sprawnej informacji i korespondencji pomiędzy wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu dotyczącej pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu,
3) wdrażanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych.

4. W zakresie wspierania rozwoju Powiatu:
1) koordynowanie realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
2) inicjowanie i organizowanie spotkań z samorządami gospodarczymi oraz przedsiębiorcami.

Wydział realizuje także zadania z zakresu:
1) współpracy między gminami, innymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi,
2) współpracy z ministerstwami, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań samorządu wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

DRUKI I FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Dostępne podstrony: