Rejestracja pojazdu

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Pragniemy przypomnieć Mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 roku zostały zmienione przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

• nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

• sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku zmianie ulegnie wysokość kar za:

• niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu – 500 zł oraz 1000 zł w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,

• niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu – 250zł,

– kary te wzrastają dwukrotnie w przypadku przekroczenia terminów o 180 dni.

Dostępne podstrony: