Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – NIZ

Kierownik – Agnieszka Jamróz
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-49

Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

1. W zakresie planowania i realizacji inwestycji (za wyjątkiem inwestycji drogowych):

1) analiza potrzeb inwestycyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,

2) sporządzanie projektów planów inwestycyjnych,

3) przygotowanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji,

4) gromadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej,

5) przygotowanie materiałów związanych z rozliczaniem inwestycji, odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazywanie ich do użytkowania,

6) dokonywanie odbiorów pogwarancyjnych,

7) kontrola i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Powiat zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi dotowanymi z budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej oraz nad zadaniami realizowanymi ze środków własnych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

8) opracowywanie istotnych warunków umów dla zadań remontowych i inwestycyjnych,

9) wydawanie postanowień dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę i Zarząd Powiatu,

11) przygotowywanie projektów uchwał Rady lub Zarządu.

2. W zakresie zamówień publicznych Wydział wykonuje zadania określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych:

1) sporządzanie planu zamówień publicznych dla Starostwa,

2) opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie,

3) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych,

4) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

5) ewidencjonowanie dokonanych przez Wydział zamówień,

6) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady lub Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,

8) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych,

9) poświadczanie faktur/rachunków za zgodność z ustawą – Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:

Dostępne podstrony: