Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – NGK

Kierownik – Aleksandra Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24
Telefon: 33 873-42-07

Udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów, kopii map zasadniczych oraz kopii dokumentów z zasobu:

tel. 33 873-42-05   e-mail: seweryn.niemczyk@powiatwadowicki.pl , ewa.ryczko@powiatwadowicki.pl , beata.mrowiec@powiatwadowicki.pl

Portal Geodety – elektroniczna obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i operatów technicznych online pod adresem: https://wadowicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety

Obsługa projektantów:

tel. 33 87-34-241 e-mail: narada.koordynacyjna@powiatwadowicki.pl

Portal Projektanta – składanie wniosków na naradę koordynacyjną online pod adresem: https://wadowicki.webewid.pl/login/designer-portal

Usługa WMS: https://wadowicki.webewid.pl:20443/iip/ows

 

W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków oraz Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

W zakresie realizacji zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:

1)  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2)  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
3)  prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
4)  prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
5)  aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
6)  udzielanie informacji pisemnych z zakresu wpisów do ewidencji gruntów,
7) prowadzenie wyjaśniających postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków zakończonych wydaniem decyzji,
8) wydawanie i  udostępnianie odpłatnie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,  wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,  plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz  usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
9) wydawanie licencji określających możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
10)  sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych,
11) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
12)  sporządzanie odpisów aktów własności ziemi,
13)  prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
14) przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
15) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów, w tym operatów technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
16) przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wpis do ewidencji materiałów tego zasobu,
17)  wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
18) uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych,
19)  zakładanie osnów szczegółowych,
20) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
21) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
22) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
23)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych sieci uzbrojenia terenu,
24) prowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:

1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2) sporządzanie planu wykorzystania zasobów oraz planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
3)  sporządzanie deklaracji podatku rolnego i podatku od nieruchomości dla zasobów Skarbu Państwa i Powiatu,
4) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste  i trwały zarząd oraz naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
5) przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
6) przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
7)  występowanie z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości oraz wydawanie opinii o podziale nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
8)  gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
9)  nadzorowanie administrowania mieniem Powiatu i Skarbu Państwa,
10) dokonywanie zamiany nieruchomości,
11) przygotowywanie dokumentacji dla dokonania darowizny nieruchomości na cele publiczne lub na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
12) przeprowadzanie postępowań i  przygotowywanie umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego,
13) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali – na podstawie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa,
14) występowanie z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
15) udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz przy oddaniu ich w trwały zarząd, a także  zwrotu udzielonych bonifikat,
16) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne.
17)  zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
18) wydawanie decyzji i zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalanie należności z tego tytułu,
19) uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych przez komisje majątkowe i komisję regulacyjną w zakresie zwrotu majątków kościołów, związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, gmin wyznaniowych żydowskich,
20) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi,
21) żądanie wydawania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
22) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne oraz ustalenie odszkodowania z tego tytułu,
23) wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń oraz ustalania odszkodowania za straty  poniesione na nieruchomości z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
24) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu i wydobywaniu kopalin oraz zajęcia nieruchomości w przypadku siły wyższej,
25) orzekanie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej i rozliczeń z tym związanych, oraz odmowie zwrotu lub umorzeniu postępowania,
26) wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
27) wydawanie decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i kolejowej,
28)  w zakresie ustawy o lasach – prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji lub protokołu w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
29)    w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa –  przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych ujawniających własność Skarbu Państwa,
30) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w postępowaniach rewindykacyjnych,
31)  procedowanie spraw o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu,
32)  ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę bądź mienie gminne,
33)  załatwianie spraw z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w tym ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
34) prowadzenie procedury związanej ze sporządzeniem listy rzeczoznawców majątkowych powoływanych na biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
35)prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców, gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na rodzinne ogrody działkowe,
36) udostępnianie oraz wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości, w celu realizacji inwestycji przechodzących przez działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu,
37)  prowadzenie postępowań w przedmiocie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działki stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu,
38) prowadzenie postępowań z zakresu wymiany i scalania gruntów,
39 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w trybie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innych prac i usług z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Prowadzenie sprawozdawczości.

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

 

Informacja dotycząca udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Minister Rozwoju rozporządzeniem z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydania licencji określił wzór wniosku jaki należy składać o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Na podstawie ww. przepisów „opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów z zasobu”.  Wysokość opłat oblicza się zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy.
Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (ust. 14 załącznika do ww. ustawy).
W związku z powyższym prosimy o składanie zamówienia na odpowiednich  formularzach i zamieszczenia informacji o sposobie odbioru materiałów (wysyłka czy też odbiór osobisty).

Właściciele i władający gruntami mają obowiązek zgłaszać właściwemu Staroście wszelkie zmiany dotyczące danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian – art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań Starosty, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa i obowiązuje nadal. W przypadku, gdy następuje trwała zmiana profilu glebowego lub sposobu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela jak: scalenie i wymiana gruntów, rekultywacje, planowe zalesienia, klęski żywiołowe itp. – wówczas zmiana klasyfikacji dokonywana jest na koszt Państwa.

W innych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych lub sprawdzenie klasyfikacji załatwiane są odpłatnie na koszt wnioskodawcy. Czynności klasyfikacyjne przeprowadza osoba upoważniona przez Starostę. Wniosek składa się na dzienniku podawczym Starostwa. Przed wydaniem decyzji uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10,00zł.

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu  nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego  dokonywana z urzędu w przypadku zmiany cen w obrocie  nieruchomościami nie częściej niż raz na 3 lata lub na wniosek użytkownika wieczystego lub jednostki której oddano nieruchomość w trwały zarząd.
Jednostka organizacyjna, której przekazano nieruchomość w trwały zarząd ma prawo między innymi do :
–  zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu
budowlanego na nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego,
– oddania nieruchomości  lub jej części w najem, dzierżawę, użyczenie na czas nie dłuższy niż czas na który  został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym właściwego organu i
organu nadzorującego, jeżeli umowa zawierana jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat,
albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jednak na czas nie dłuższy  niż czas na który został ustanowiony trwały zarząd.  Zgoda jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.

Zgoda na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego

Zgodę na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa udziela się w przypadku nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  (z wyłączeniem gruntów leśnych i podlegających przepisom prawa wodnego oraz nieruchomości, które z mocy prawa stały się mieniem gminnym) po przedłożeniu stosownej dokumentacji oraz uzyskaniu zgody zarządcy lub użytkownika wieczystego w przypadku, gdy na nieruchomości ustanowiono prawo trwałego zarządu lub użytkowania wieczystego.

Wnioski o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości określa rozdz. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość może być wywłaszczona, jeżeli jest niezbędna dla realizacji celów publicznych (określonych w art. 6 ww. ustawy), a nie mogła być nabyta przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy cywilno-prawnej.

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu może podlegać zwrotowi w całości lub w części na wniosek właściciela lub jego spadkobiercy. – (art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami).
We wniosku o zwrot wywłaszczonych (przejętych) nieruchomości należy określić nr i położenie działki podlegającej zwrotowi.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

* dokument (akt notarialny, decyzja wywłaszczeniowa), na podstawie którego zostało odjęte prawo własności,
* postanowienie Sądu stwierdzające nabycie praw do spadku w przypadku gdy o zwrot
ubiegają się spadkobiercy poprzedniego właściciela.
Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej była przyznana w ramach odszkodowania.
Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji zgodnie z treścią art. 140 ww. ustawy.
Wnioski o zwrot nie podlegają opłacie skarbowej.

Ustalenie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

– Starosta Wadowicki ustala odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Przedmiotem postępowania jest ustalenie odszkodowania za nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego , nie stanowiących ich własności, a zajęte pod drogi publiczne. Nieruchomości te stają się z mocy prawa z dniem 1.01.1999r. własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Odszkodowanie z ww. tytułu jest wypłacane osobom, które złożyły stosowny wniosek  w terminie do dnia 31.12.2005 r., a ponadto legitymują się prawomocną decyzją Wojewody Małopolskiego potwierdzającą przeniesienie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz dokumentem potwierdzający prawo własności przedmiotowej nieruchomości na dzień 31.12.1998r. (np. akt notarialny, akt własności ziemi, odpis z ksiąg wieczystych, w przypadku śmierci właściciela postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku).
– Starosta Wadowicki ustala również odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne  w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Odszkodowanie ustalane jest z urzędu  w oparciu o prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Osoby fizyczne i prawne  będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Z żądaniem  przekształcenia mogą również wystąpić również osoby fizyczne  i prawne będące następcami prawnymi osób wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a ww.  ustawy  oraz osoby fizyczne  i prawne  będące  następcami prawnymi osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ww. ustawy. W przypadku osób będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu Cywilnego.
Przekształcenia nie stosuje się do :
1) Nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste  Polskiemu Związkowi Działkowców,
2)  Nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste  państwowym i samorządowym  osobom prawnym , a także spółkom handlowym , w odniesieniu do których  Skarb Państwa  lub jednostka samorządu terytorialnego  jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania  instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu  obrotu  oraz o spółkach publicznych  ( Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 oraz z 2010 nr 167 poz. 1129)
3) Nieruchomości wobec których toczy się  postępowanie mające na celu  nabycie nieruchomości lub jej części  pod inwestycje celu publicznego.
Ww. zagadnienie reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. Sygn. akt. K 29/13 (Dz. U. z dnia 17 marca 2015 r.) oraz postanowienia Trybunału konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r. Sygn. Akt  K 29/13 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nie przysługuje osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie  ustawy o gospodarce  nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 187 poz. 1110).
Tak więc prawo do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  przysługuje osobom fizycznym i prawnym będących użytkownikami wieczystymi w dniu 13.10.2005 r. nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Do wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego należy dołączyć:
1. aktualny odpis z księgi wieczystej
2. dokumenty potwierdzające następstwo prawne użytkownika wieczystego
3. dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00zł
5. odpis z KRS – dot. osób prawnych

 

 

 

Pliki do pobrania:

Dostępne podstrony: