Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – WEZ

Kierownik: Jolanta Król
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-20

Do zadań Wydziału należy:
1. W zakresie edukacji:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół ponadpodstawowych wszystkich typów, szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych,
2) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, likwidacją lub zmianami organizacyjnymi szkół, placówek i poradni wymienionych w pkt 1,
3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru oraz kontrolą nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i gospodarczych,
4) prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
5) prowadzenie spraw kadrowych i teczek akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
6) przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
7) prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym i początkującym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
8) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i wychowania,
9) współdziałanie ze związkami zawodowymi pracowników oświaty, Radami Szkół oraz Radami Rodziców,
10) współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego w sprawach:
a) zmian organizacyjnych, likwidacji lub założenia szkoły (placówki oświatowej),
b) oceny pracy dyrektora,
c) powierzenia funkcji dyrektora placówki lub szkoły, odwołania ze stanowiska,
d) innych – wynikających z bieżącej działalności.
11) współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących rozwoju młodzieży,
12) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych oraz ich aneksów,
13) wydawanie zezwoleń na utworzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidacji szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną,
14) prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych i spraw związanych z wpisem do tego rejestru,
15) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru niepublicznych placówek oświatowych,
16) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych oraz decyzji o skreśleniu z rejestru niepublicznych placówek oświatowych,
17) zapewnienie kształcenia w szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne,
18) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przydziałem godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju oraz innych wynikających z przepisów prawa oświatowego,
19) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
20) współdziałanie z Wydziałem Finansów oraz Biurem Budżetu Powiatu w zakresie spraw finansowych szkół i placówek oświatowych, dotacji dla szkół niepublicznych oraz innych spraw wynikających z bieżących zadań wydziału,
21)  przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie prowadzonych spraw,
22) prowadzenie spraw związanych z:
a) ustalaniem dotacji celowych dla placówek oświatowo-wychowawczych,
b) dofinansowaniem konkursów, zawodów, turniejów lub olimpiad,
c) zwiększaniem planów osobowego funduszu płac i planów wydatków budżetowych,
d) analizą i opiniowaniem wniosków o środki finansowe.
23) pozyskiwanie środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz źródeł zewnętrznych,
24) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, weryfikacja comiesięcznych danych, przygotowywanie sprawozdań i projektów uchwał w tym zakresie,
25) koordynowanie działań związanych z prowadzoną w szkołach wymianą młodzieży i nauczycieli w ramach programów unijnych i innych,
26) sprawdzanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, poprawności danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej (SIO) oraz wprowadzanie danych do systemu,
27) prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
28) prowadzenie rekrutacji elektronicznej do oddziałów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, współdziałanie ze szkołami podstawowymi w Powiecie,
29) inspirowanie i koordynowanie wszelkich działań oświatowych i wychowawczych na terenie Powiatu,
30) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
31) obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty oraz Starostwa,
32) opiniowanie spraw prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczących remontów i inwestycji wykonywanych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu,
33) administrowanie funduszem świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli,
34) prowadzenie innych spraw zleconych przez Zarząd Powiatu i Starostę, wynikających z przepisów prawa oświatowego.
2. W zakresie spraw społecznych: współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach przy realizacji zadań Starosty z zakresu pomocy społecznej oraz rynku pracy.

Pliki do pobrania:

Dostępne podstrony: