Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego – NBZ

Kierownik: Monika Handzlik
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-14


Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

1. Wydawanie decyzji – pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.

2. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

3. Wydawanie decyzji – pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budowy i wykonania robót budowlanych, rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Wnoszenie sprzeciwu w sprawie przyjęcia zgłoszenia.

6. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem.

7. Odmowa zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

8. Zmiana pozwolenia na budowę.

9. Uchylanie pozwolenia na budowę.

10. Wygaszanie pozwolenia na budowę.

11. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu.

12. Zwolnienie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzoru nad robotami oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki.

13. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

14. Nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym.

15. Zatwierdzanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.

16. Odmowa zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

17. Przesyłanie kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

18. Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwemu wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz właściwemu organowi podatkowemu.

19. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

20. Prowadzenie rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

21. Prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

22. Wydawanie dzienników budowy.

23. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

24. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla ustanowienia odrębnej własności lokali.

25. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku.

26. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

27. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

a)  prowadzenie postępowań poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,

b)  prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

c)  prowadzenie postępowań związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek inwestora.

W ramach Wydziału funkcjonuje Referat Zamiejscowy Wydziału  w Andrychowie.
DRUKI I FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Dostępne podstrony: