Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wadowicach – NRK

Marcin Górecki
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: 33 873-42-40
e-mail: konsument@powiatwadowicki.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje wnioski Konsumentów i udziela porad prawnych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski i zapytania składane pocztą elektroniczną powinny zawierać dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania), zwięzły opis sytuacji, dołączone winny być skany dokumentów potwierdzających dokonanie czynności prawnej (np. potwierdzenie zakupu, zamówienie, umowa), a w sprawach dotyczących roszczeń z wadliwości nabytych towarów lub usług oświadczenie reklamacyjne oraz odpowiedź na to oświadczenie. Korespondencja anonimowa nie będzie przedmiotem analizy.

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
4. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zawiadamianie Prezesa UOKiK w przypadku podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
6. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
8. Przedstawianie Staroście rocznego sprawozdania ze swej działalności w terminie do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym, powołaną dla ochrony praw konsumenta. Nie ma uprawnień do kontroli, wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien, rzecznik może służyć konsumentowi przede wszystkim poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń może wykorzystać uprawnienia procesowe.

Za podejmowane czynności i działania Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie pobiera honorarium, w szczególności działania Rzecznika mające na celu zapewnienie poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów są bezpłatne (art. 42 ust 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007  r. o ochronie konkurencji i konsumentów – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką. Tzw. upadłość konsumencka jest uregulowana w przepisach Ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 t.j.). Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, na posiedzeniu dniu 2 grudnia 2014 r. ustaliła, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych etc. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta – Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta, a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r.