Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wadowicach – NRK

Adam Vogt
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: 33 873-42-40


Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje wnioski Konsumentów i udziela porad prawnych osobiście oraz telefonicznie.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
4. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zawiadamianie Prezesa UOKiK w przypadku podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
6. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
8. Przedstawianie Staroście rocznego sprawozdania ze swej działalności w terminie do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym, powołaną dla ochrony praw konsumenta. Nie ma uprawnień do kontroli, wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien, rzecznik może służyć konsumentowi przede wszystkim poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń może wykorzystać uprawnienia procesowe.

Za podejmowane czynności i działania Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie pobiera honorarium, w szczególności działania Rzecznika mające na celu zapewnienie poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów są bezpłatne (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007  r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką. Tzw. upadłość konsumencka jest uregulowana w przepisach ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520, ze zm.). Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, na posiedzeniu dniu 2 grudnia 2014 r. ustaliła, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych etc. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta – Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta, a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r.

Z uwagi na indywidualny charakter spraw prowadzonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów zaleca się kontakt osobisty w biurze lub telefoniczny. Możliwy jest również kontakt drogą mailową konsument@powiatwadowicki.pl. Korespondencja anonimowa nie będzie przedmiotem analizy. Składane zapytania powinny zawierać dane Konsumenta (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania), opis sytuacji, dołączone winny być kopie wszystkich dokumentów potwierdzających dokonanie czynności prawnej (w szczególności potwierdzenie zawarcia umowy, pisma reklamacyjne i stanowisko przedsiębiorcy).