Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – NIN

Paweł Pławny
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-69


Do zadań Pełnomocnika należy:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
6. Opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Starostwie.
7. Opracowywanie sposobu i trybu przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Starostwie.
8. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
9. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
10. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
11. Przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
12. Współpraca z właściwymi jednostkami i służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
13. Pełnienie nadzoru nad pracownikiem prowadzącym Kancelarię materiałów niejawnych.