Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy – NPG

34-100 Wadowice
ul.Batorego 2
Żaneta Kłak
Tel.  (33) 873 42 56

godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 9:45 – 13:45


Do zadań Geologa Powiatowego należy:

1. Zatwierdzanie/przyjmowanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 6 Prawa geologicznego i górniczego, jeżeli w wyniku połączenia złóż kopalin zostaną przekroczone maksymalne wielkości obszaru wydobycia, zadanie związane z dokumentacjami geologicznymi tych złóż wykonuje marszałek województwa,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h, z wyłączeniem wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek,
c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
e)  robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, z wyłączeniem robót geologicznych obejmujących rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym mogących powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
2. W szczególnych przypadkach, nakazanie, w drodze decyzji, podmiotowi, który uzyskał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych wykonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych: robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek.
3. Gromadzenie, przechowywanie i chronienie informacji geologicznej.
4. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
5. Opiniowanie projektów planów ogólnych gminy i projektów planów miejscowych gminy oraz uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleń warunków zabudowy w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
6. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
7. Udzielanie informacji o środowisku, w szczególności o terenach zagrożonych powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczących ochrony gleb przez erozją i ruchami masowymi ziemi oraz rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku ruchów masowych ziemi, jak również po zakończeniu eksploatacji górniczej.

Geolog Powiatowy informuje, że na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w aplikacji SOPO, są powszechnie dostępne do wyszukiwania, przeglądania i pobierania, po zaakceptowaniu Regulaminu, mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000.
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000 w wersji elektronicznej i papierowej są również dostępne do wglądu u Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Opracowane karty rejestracyjne wybranych osuwisk są sukcesywnie uzupełniane w powiatowym rejestrze osuwisk.

DRUKI I FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Pliki do pobrania:

Dostępne podstrony: