Geodeta Powiatowy

Geodeta Powiatowy – NGP
Aleksandra Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24
Telefon: (33) 873-42-07


Do zadań Geodety Powiatowego należy:

1. Zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.

2. Planowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii polepszających jakość powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Przygotowywanie rocznego planu oraz sprawozdania w zakresie dochodów Powiatu wynikających z prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Przygotowanie rocznego planu oraz sprawozdania z wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych finansowanych z budżetu Powiatu.

5. Przygotowanie rocznego planu oraz sprawozdania z wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych finansowanych z dotacji budżetowych w dziale 710 rozdział 71012 i w dziale 010 rozdział 01005.

6. Proponowanie obszarów do prowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków i nadzór nad zleconymi pracami.

7. Prowadzenie okresowych kontroli wewnętrznych z zakresu działania Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Koordynacja prac w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Współdziałanie z organami służby geodezyjnej i kartograficznej wyższego szczebla z zakresu geodezji i kartografii.