Biuro Projektów Edukacyjnych

Biuro Projektów Edukacyjnych – NPE

Koordynator – Anna Szewczyk
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24b (I piętro) – pokój nr 5
Telefon: (33) 873-42-52
e-mail: projektmkz@powiatwadowicki.pl

 

Do zadań Biura należy:

 1. Monitorowanie możliwości pozyskania przez Powiat środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie edukacji oraz na lata 2021-2030
 2. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na projekty edukacyjne.
 3. Współpraca ze szkołami w zakresie naboru i wyboru projektów edukacyjnych przeznaczonych do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 4. Organizowanie spotkań z dyrektorami szkół, dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
 5. Przekazywanie informacji o konkursach dotyczących projektów edukacyjnych.
 6. Inicjowanie projektów i ich realizacja przy wsparciu ekspertów zewnętrznych (koncepcja, założenia, wkład merytoryczny i finansowy do wniosku aplikacyjnego).
 7. Współpraca i pomoc szkołom w przygotowaniu materiałów diagnostycznych i merytorycznych do wniosków aplikacyjnych m.in. poprzez przekazywanie materiałów szkoleniowych, organizowanie szkoleń i prezentacji. Stała współpraca ze szkołami – realizatorami projektów edukacyjnych.
 8. Koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie procesu przygotowania wniosków przez podmioty zewnętrzne. Przygotowanie dokumentacji do podpisania umów o dofinansowanie.
 9. Realizacja projektów edukacyjnych w ramach RPO WM, których beneficjentem jest Powiat Wadowicki. Bieżący monitoring realizowanych projektów.
 10. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie aplikowania o środki unijne oraz w trakcie realizacji projektów.
 11. Współpraca z gminami, szkołami, uczelniami wyższymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju Powiatu w zakresie projektów edukacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 2021-2030.
 12. Opracowywanie informacji, raportów i sprawozdań dotyczących udziału  Powiatu w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.
 13. Stały kontakt z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą na etapie aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jak i w trakcie ich realizacji.
 14. Ciągła aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z wdrażaniem programów unijnych, udział w szkoleniach i konferencjach.
 15. Bieżący monitoring danych z Urzędu Pracy, raportów MEN, Strategii Województwa itp. w zakresie edukacji i zatrudnienia.
 16. Ścisła współpraca z przedsiębiorcami w zakresie organizacji staży i kursów zawodowych dla uczniów.
 17. Koordynowanie działalności rad programowych w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których realizowane są projekty edukacyjne.
 18. Realizowanie wszelkich działań związanych z procesami promocyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi projektów edukacyjnych.

 

Strony poszczególnych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i szkoły realizujących projekty edukacyjne w ramach RPO:

1. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: https://www.ckziuandrychow.pl/projekt-ackziuii/

2. Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: https://ckziu1wadowice.pl/index.php/dodatkowe/ckz

3. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: http://ckziuwadowice.pl/projekt/ 

4. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej: http://www.zsken.edu.pl/

 

 

Pliki do pobrania: