Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny – NAW

Dariusz Tokarczyk
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 87-34-228


Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1. Badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w zakresie działalności poddanej audytowi wewnętrznemu, w tym wyrażenie woli na temat istniejących w niej mechanizmów kontrolnych.

2. Wykonywanie czynności doradczych w zakresie niezależnego i obiektywnego badania systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym przedstawianie rekomendacji mających na celu usprawnienie działań jednostki.

3. Przedstawienie Staroście niezależnych, obiektywnych i bezstronnych opinii o działalności poddanej audytowi.

4. Opracowanie, zgodnie z przepisami prawa, rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego dla Starostwa.

5. Przeprowadzenie zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu wewnętrznego, jak również zadań audytowych poza planem, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

6. Opracowywanie sprawozdań z przyjętych w zadaniach audytowych ustaleń, uwag, wniosków i rekomendacji dotyczących funkcjonowania Starostwa w zakresie działalności poddawanej audytowi.

7. Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w oparciu o fakty i na podstawie dowodów oraz wskazywanie zaleceń zmierzających do zapobiegania i likwidowania tych nieprawidłowości.

8. Dokonywanie czynności sprawdzających realizację wydanych zaleceń oraz przedstawianie wyników Staroście i kierownikom odpowiedzialnym za badane obszary działalności.

9. Zbieranie informacji o działalności poddanej audytowi, w tym analiza znajdujących się w Starostwie dokumentów i innych materiałów niezbędnych do określenia obszarów ryzyka związanego z funkcjonowaniem Starostwa i realizacji audytu wewnętrznego.

10. Nadzór nad dokumentami dotyczącymi audytu, w tym prowadzenie akt stałych i bieżących.