Skład Zarządu

Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
e-mail: starosta@powiatwadowicki.pl

Wicestarosta – Beata Smolec
34-100 Wadowice, Batorego 2
e-mail: vice@powiatwadowicki.pl

Członek Zarządu – Marek Ciepły
Członek Zarządu – Mirosław Sordyl
e-mail: miroslaw.sordyl@powiatwadowicki.pl
Członek Zarządu – Małgorzata Targosz-Storch

Biuro Obsługi Zarządu
Starostwo Powiatowe w Wadowicach
ul. Batorego 2
inspektor – Małgorzata Kłonowska-Jamróz
tel. (33) 873 42 03
e-mail: zarzad@powiatwadowicki.pl

Godziny przyjmowania obywateli przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza Powiatu

 

Dziennik Podawczy – tel.: (33) 873 42 00
Sekretariat: tel/fax (33) 823 24 33, tel.: (33) 873 42 50


Kompetencje Zarządu:

Starosta Wadowicki

1. Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:

1) organizowanie pracy Starostwa,

2) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,

3) zapewnianie poprawności i terminowości realizacji podjętych przez Radę oraz Zarząd uchwał,

4) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) realizacja polityki personalnej w Starostwie,

6) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,

7) zlecanie wydziałom lub poszczególnym pracownikom Starostwa zadań nie ujętych w szczegółowych zakresach ich działania, określonych w Regulaminie,

8) kontrolowanie działalności wydziałów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,

9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu.

3. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 2 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może powoływać pełnomocników do realizacji określonych zadań.

4. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Wicestarostą,

2) Sekretarzem,

3) Skarbnikiem,

4) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,

5) Audytorem Wewnętrznym,

6) Zespołem Radców Prawnych,

7) Zespołem Kontroli Wewnętrznej,

8) Wydziałem Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,

9) Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,

10) Wydziałem Dróg Powiatowych,

11) Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

12) Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych,

13) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

14) Biurem Projektów Edukacyjnych,

15) Geodetą Powiatowym,

16) Geologiem Powiatowym,

17) Inspektorem Ochrony Danych

18) Specjalistą ds. bhp.

5. Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza, kierowników wydziałów, koordynatorów zespołów, biur i samodzielnych stanowisk pracy.

6. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

7. Starosta określa kierunki i przedmiot kontroli wewnętrznej Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, a także podejmuje decyzje związane z wynikami kontroli.

8. Starosta może zatrudniać pracowników na stanowiskach doradców i asystentów.

9. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 8, następuje na czas pełnienia funkcji przez Starostę.

Wicestarosta Wadowicki:

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i Regulamin.

2. W czasie nieobecności Starosty wszystkie jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.

3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych,

2) Wydziałem Komunikacji i Transportu,

3) Wydziałem Środowiska,

4) Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu,

5) Biurem Ochrony Zdrowia.