Rada Powiatu, skład i kompetencje

Biuro Rady Powiatu w Wadowicach

ul. Mickiewicza 24b,
34 – 100 Wadowice
e-mail: rada@powiatwadowicki.pl
tel.: (33) 873 42 36,
tel/fax: (33) 873 42 47

Godziny przyjmowania obywateli przez Przewodniczącego Rady Powiatu

Skład Rady Powiatu w Wadowicach VII kadencji w latach 2024-2029

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Łasak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Michał Chrząszcz

Ireneusz Kowalczyk

Lista Radnych

Łukasz Brózda
Marcin Brózda
Piotr Chrapla
Michał Chrząszcz
Marek Ciepły
Marek Cimer
Jan Gębala
Grzegorz Góra
Jacek Jończyk
Zofia Kaczyńska
Zdzisław Kaliński
Ireneusz Kowalczyk
Mikołaj Krystian
Adam Kubik
Karolina Kwaśnica-Kania
Józef Łasak
Sebastian Mlak
Franciszek Penkala
Marek Polak
Wojciech Polak
Mirosław Sordyl
Grażyna Stuglik-Nizio
Miłosz Szatan
Małgorzata Targosz – Storch
Maria Wądrzyk
Czesława Wojewodzic
Mirosława Zybek

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, miejscowego tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządy oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalenie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez radę,
  f) tworzenia o przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania układów i akcji,
  h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
 9. podejmowania uchwał sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 12. uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13. uchwalenie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 14. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego pożarowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów studentów,
 17. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.