Ogłoszenie z dnia 10.04.2008 r. o udzieleniu zamówienia nr 2008/S 70-094228 na modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej-Wadowice

PL-Wadowice: Usługi sporządzania map

2008/S 70-094228

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE:

Powiat Wadowicki, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Do wiadomości Marianna Karska, PL-34-100 Wadowice. Tel.  (48) 338 73 42 00. E-mail biuro@powiatwadowicki.pl. Faks  (48) 338 23 24 33.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat.wadowice.pl.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej- Wadowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usługi: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Teren Powiatu Wadowickiego – gmina Wadowice.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, mających za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w obrębach: Babica, Barwałd Dolny, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka i Kaczyna-Pankówka w gm. Wadowice. Zakres prac obejmuje: a) pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych; b)uzupełnienie i aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków założonej w 2006r. w ramach projektu Phare PL2003/005-710.01.08 pt.: Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii; c)założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem danych powstałych w wyniku realizacji projektu Phare PL2003/005-710.01.08 pt.: Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”; d) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74274000.
II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 390 000,00 PLN.
Łącznie z VAT Stawka VAT (%): 22,0.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 30-040622 z dnia 13.2.2008.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej- Wadowice.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
8.4.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, PL-31-530 Kraków. Tel.  (48) 124 21 41 22. Faks  (48) 124 21 76 80.
V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 450 000,00 PLN.
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 390 000,00 PLN.
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0.
V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA:
Nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. J.Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel.  (48) 224 58 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48) 224 58 77 00.

VI.3.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przesyłając jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
9.4.2008.