Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 289829-2008 z dnia 29.10.2008 r. na wycenę nieruchomości na terenie: Zadanie a – Wsi Brody i Miasta Wadowice; Zadanie b – Miasta Andrychów; Zadanie c – Wsi Rzyki; Zadanie d – Miasta Wadowice

Wadowice: Wycena nieruchomości na terenie: Zadanie a – Wsi Brody i Miasta Wadowice; Zadanie b – Miasta Andrychów; Zadanie c – Wsi Rzyki; Zadanie d – Miasta Wadowice;
Numer ogłoszenia: 289829 – 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241457 – 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości na terenie: Zadanie a – Wsi Brody i Miasta Wadowice; Zadanie b – Miasta Andrychów; Zadanie c – Wsi Rzyki; Zadanie d – Miasta Wadowice;.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie a – Wieś Brody i Miasto Wadowice -wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działkę 1105/4 o powierzchni 1,4427 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KR1W/00025581/7 , stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowionego na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego SERVINETTI Danuta, Zenon. Wiesław Serwin Spółka Jawna, Przytkowice 555, w celu sprzedaży tej nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, -wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działkę 3486 o powierzchni 0,8702 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KR1W/00045902/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowionego na rzecz Spółki PROMOTOR z siedzibą w Sułkowicach, ul Ptasznica 2, w celu sprzedaży tej nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, – wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działki 2910/8 i 3732 o powierzchni łącznej 0,0415 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KR1W/00069995/2, KR1W/00069994/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowionego na rzecz Spółki PTM z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 58, w celu sprzedaży tej nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, Zadanie b – Miasto Andrychów: – wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działkę 1610/40 o powierzchni 1,0447 ha , uwidocznionej w KW.66.820, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej Vitkovice Milmet, ul. Gen. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, – wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działki 1610/29, 1610/13, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/34, 1610/44, 1610/45, 1610/47, 1610/75, 1610/59, 1610/67, 1610/65, 1610/63, 1610/62 o powierzchni łącznej 13,9164 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KR1W/00085373/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki z o.o. Zasław Zakład Przyczep i Naczep, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, – wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działki 1610/61, 1610/64, 1610/66, 1610/68, 1610/69, 1610/71, 1610/72, 1610/73, 1610/119, 1610/120 o powierzchni łącznej 10,0854 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KR1W/83166, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki z o.o. Andoria-Mot, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, – wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działki 1610/52, 1610/53, 1610/77, 1610/78, 1610/58, 1610/60, 1610/70, 1610/76 o powierzchni łącznej 13,5203 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KR1W/00025449/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki z o.o. Spółki Komandytowej Trailis Zasław TSS, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, – wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości obejmującej działkę 6901/1 o powierzchni 0,4900 ha, uwidocznionej w KW 34.633, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Anity i Sławomira Rusinek, Roczyny ul. Działy 15, 34-120 Andrychów w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, Zadanie c – Wieś Rzyki – określenie wartości 1/4 części nieruchomości obejmującej działki 6946/1, 6957, 6984, 6985, 6935, 6936, 6937/1, 6937/2 o powierzchni łącznej 1,6033 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z wyceną drzewostanu w celu sprzedaży, Zadanie d – Miasto Wadowice – określenie wartości nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obejmującej działki 2415/13, 2415/16 o powierzchni łącznej 0,2717 ha wraz z wyceną budynku hali o powierzchni użytkowej 1274 m2 i portierni o powierzchni użytkowej 7 m2 w celu sprzedaży.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 13032.79 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   
Nazwa: Zadanie a – Wieś Brody i Miasto Wadowice
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Wycena nieruchomości, doradztwo Wanda Gaik, ul. Batorego 2a, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 1200,00
• Oferta z najniższą ceną: 1200,00 oferta z najwyższą ceną: 1413.94
• Waluta: PLN.

Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie b – Miasto Andrychów
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Inwestycji MEGALIT Bożena Markiewicz, ul. Różnan 5, 32-087 Zielonki, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 2250.00
• Oferta z najniższą ceną: 2250.00 oferta z najwyższą ceną: 12000.00
• Waluta: PLN.

Część NR: 3   
Nazwa: Zadanie c – Wieś Rzyki
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Inwestycji MEGALIT Bożena Markiewicz, ul. Różnan 5, 32-087 Zielonki, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 1213.12
• Oferta z najniższą ceną: 1213.12 oferta z najwyższą ceną: 8500.00
• Waluta: PLN.

Część NR: 4   
Nazwa: Zadanie d – Miasto Wadowice
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Wycena Nieruchomości Tadeusz Szczepański, ul. Poprzeczna 1/42, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 1390.00
• Oferta z najniższą ceną: 1390.00 oferta z najwyższą ceną: 2600.00
• Waluta: PLN.