Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 288849-2008 z dnia 29.10.2008 r. na przebudowę dróg powiatowych wg 4 zadań

Wadowice: Przebudowa dróg powiatowych wg 4 zadań: Zadanie nr 1 droga nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Świnna Poręba; Zadanie nr 2 droga nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów; Zadanie nr 3 droga nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie; Zadanie nr 4 droga nr 1705K Barwałd-Stryszów-Zembrzyce.
Numer ogłoszenia: 288849 – 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229547 – 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych wg 4 zadań: Zadanie nr 1 droga nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Świnna Poręba; Zadanie nr 2 droga nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów; Zadanie nr 3 droga nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie; Zadanie nr 4 droga nr 1705K Barwałd-Stryszów-Zembrzyce..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową dróg polegające na: Zadanie nr 1 – przebudowa drogi nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Świnna Poręba na długości 470 mb w dwóch odcinakach (I-km 4+460 – 4+540; II-km 4+550 – 4+940)w tym: – frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno; – profilowanej istniejącej nawierzchni masą min. asfaltową (śr. 0,1 Mg/m2) po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu lepiszczem asfaltowym; – wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.asfaltowej (gr. 4cm) po uprzednim skropieniu lepiszczem asfaltowym – nawierzchnia musi być wykonywana całą szerokością jezdni; – profilowanie poboczy; – ułożenie korytek ściekowych. Zadanie nr 2- przebudowa drogi nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów na długości 295 mb w dwóch odcinkach (I-km 3+200-3+420; II-km 2+145-2+220) w tym: – oczyszczenie istn. nawierzchni z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń; – mechaniczne frezowanie nawierzchni w miejscach przełomowych; – likwidacja odcinków przełomowych poprzez wymianę gruntu; – wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni nakładką z asfaltobetonu na odcinkach przełomowych; – wykonanie w-wy wiążącej z masy min. asfaltowej gr. 4 cm po uprzednim skropieniu lepiszczem asfaltowym(0,9kg/m2); – wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.asfaltowej gr. 4 cm po wcześniejszym skropieniu, między warstwowym, lepiszczem asfaltowym (0,6kg/m2); – nawierzchnia musi być wykonywana całą szerokością jezdni; – oczyszczenie rowów odwadniających z namułu i innych zanieczyszczeń – roboty ziemne mechaniczne (przyjęto 0,2m3/mb); – uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z zagęszczeniem; – rozebranie zarurowań wraz z robotami towarzyszącymi; – remont przepustów pod zjazdami. Zadanie nr 3 – przebudowa drogi nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie na długości 165 mb (km 0+000-0+165) tj.; roboty związane z przebudową chodników i przebudową nawierzchni jezdni w tym: – roboty rozbiórkowe -nawierzchni asfaltowych, podbudowy tłuczniowej, nawierzchni chodnika z płyt betonowych, obrzeży, krawężnika, – ustawienie krawężnika ( z odzysku 327m) pozostały z materiału inwestora (9,6m) na ławie betonowej i ustawienie obrzeży na posypce piaskowej, – wyk. ścieku przykrawężnikowego, – wyk. warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię chodnika wraz z wyk. nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm i gr.8 cm oraz wyk. z kostki granitowej, – wyk. odwodnienia liniowego-koryto betonowe z kratą: – wyk. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń poziemnych -wodociągowe, włazy kanałowe, telefoniczne, ściekowe uliczne , kratki uliczne, – wyk. studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem); – frezowanie pnia; – oczyszczenie i skropienie ist. nawierzchni lepiszczem asfaltowym – wykon. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego po wykon. frezowaniu – wyprofilowanie istniejącej nawierzchni masą min. asfaltową (śr. 0,1 Mg/m2); – wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.asfaltowej (gr. 4cm) po uprzednim skropieniu lepiszczem asfaltowym – nawierzchnia musi być wykonywana całą szerokością jezdni; Zadanie nr 4 – przebudowa drogi nr 1705K Barwałd – Stryszów – Zembrzyce na długości 230 mb w km 4+650 – 4+880 w tym: – profilowej istniejącej nawierzchni masą min. asfaltową (śr. 0,075 Mg/m2) po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu lepiszczem asfaltowym; – wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.asfaltowej (gr. 4cm) po uprzednim skropieniu lepiszczem asfaltowym – nawierzchnia musi być wykonywana całą szerokością jezdni; – profilowanie poboczy poprzez ścięcie zawyżeń i uzupełnienie materiałem kamiennym, z zaklinowaniem; – renowacja odtworzenie rowów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 934657.92 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  
Nazwa: Zadanie nr 1 droga nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Świnna Poręba;
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 95661.85
• Oferta z najniższą ceną: 95661.85 oferta z najwyższą ceną: 147505.00
• Waluta: PLN.

Część NR: 2  
Nazwa: Zadanie nr 2 droga nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów;
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 122910.25
• Oferta z najniższą ceną: 122910.25 oferta z najwyższą ceną: 170790.80
• Waluta: PLN.

Część NR: 3  
Nazwa: Zadanie nr 3 droga nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie;
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Eurovia Polska S.A., ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 237820.42
• Oferta z najniższą ceną: 237820.42 oferta z najwyższą ceną: 251614.95
• Waluta: PLN.

Część NR: 4  
Nazwa: Zadanie nr 4 droga nr 1705K Barwałd-Stryszów-Zembrzyce.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 50125.30
• Oferta z najniższą ceną: 50125.30 oferta z najwyższą ceną: 64993.15
• Waluta: PLN.