Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 277977-2008 z dnia 22.10.2008 r. na przebudowę drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice – zamówienie uzupełniające

Wadowice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice – zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 277977 – 2008; data zamieszczenia: 22.10.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, fax 033 8232433.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice – zamówienie uzupełniające.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego, którego zakres robót obejmuje: – skropienie nawierzchni lepiszczem asfaltowym; – wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej; – skropienie między warstwowe; – wykonanie warstwy ścieralnej; – uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 25475.41 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 25475.41
• Oferta z najniższą ceną: 25475.41 oferta z najwyższą ceną: 25475.41
• Waluta: PLN.