Przebudowa drogi powiatowej nr 1728K w km od 0+000 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik, Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W dniu 13 grudnia 2021 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę nr WR-VI.807.4.49.2021.SS o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728K w km od 0+000 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik, Powiat Wadowicki”. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 6 grudnia 2021 r., za zakończyła – 30 czerwca 2022 r. Koszty kwalifikowalne wyniosły 626 645,00 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 344 354,00 zł. Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD z siedzibą w Spytkowicach. Na przebudowywanym odcinku drogi wykonano nową nawierzchnię i kanalizację deszczową. Wybudowane zostały chodniki, zjazdy i pobocza. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (bariery ochronne).