Projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych  i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Wnioskodawca – Powiat Wadowicki.

Kwota Grantu nie może przekroczyć iloczynu: 25 000,00 PLN x liczba szkół, które Wnioskodawca wskaże we Wniosku o przyznanie grantu w kategorii pn. Planowane wskaźniki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Grantu nie będzie wyższa niż:

a) 500 000,00 PLN – dla Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków,
b) 150 000,00 PLN – dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Nowy Sącz,
c) 150 000,00 PLN – dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Tarnów,
d) 75 000,00 PLN – dla każdego z pozostałych Wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły.

Szkoły, które otrzymały wsparcie tj. niezbędne urządzenia cyfrowe i narzędzia umożliwiające lub ułatwiające naukę zdalną (sprzęt TIK -Technologie Telekomunikacyjno-Informacyjne),   w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektu to:

1) I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie, ul. F. Pachla 16, 34-120 Andrychów – http://liceum-andrychow.edu.pl/cieszymy-sie-z-kolejnych-pomocy-dydaktycznych/
2) I Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika, ul. A. Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – https://lokalwaria.pl/index.php/8-aktualnosci/477-nowe-pomoce-dydaktyczne
3) I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marcina Wadowity, ul. Mickiewicza 16, 34-100 Wadowice – http://lowadowice.pl/home/newsy/2070-projekt-grantowy-pn-malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-ii.html
Szczegółowe informacje pod wskazanymi linkami oraz na stronach internetowych ww. szkół.