Program kompleksowego wsparcia rodzin “Za życiem”

Powiat Wadowicki realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Od 1 marca 2022 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej  pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO) w powiecie  wadowickim w ramach rządowego programu „Za życiem”. Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi  w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Do zadań ośrodka należy:

  1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  2.  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu (zbieranie  i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom).

Powiat na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki  otrzymuje na ten cel dotację, która może być przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń specjalistów prowadzących z dziećmi wskazane wyżej zajęcia.

Wartość  zadania (otrzymanej dotacji)  w latach 2022 – 2026 wynosi: 1 032 372,00 zł.

Kontakt dla rodziców zainteresowanych uzyskaniem pomocy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. S.Niemczynowskiego 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , tel. (33) 876 49 18.

Okres realizacji zadania lata 2022 – 2026.