Małopolska Chmura Edukacyjna

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie – rok szkolny 2021/2022” . Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0024/21

Powiat Wadowicki realizuje projekt RPMP.10.01.04-12-0024/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 pod nazwą: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie-rok szkolny 2021/2022” .
Wartość projektu: 15 112,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 14 356,86 zł.
Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny projekt mający na celu przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych oraz wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu informacyjno-telekomunikacyjnych na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym na odległość. W ramach projektu zakłada się realizację zajęć dla uczniów w trybie online oraz kół naukowych przy wykorzystaniu sprzętu chmurowego zakupionego w ramach komplementarnego projektu „Małopolska chmura edukacyjna” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.3 RPO WM.
Technologia TIK umożliwi nie tylko podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów, ale także daje szansę na nawiązanie stałej współpracy szkoły z uczelniami. Projekt realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki.
Zajęcia są realizowane zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi w ramach komplementarnego projektu koordynacyjnego realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach działania 10.1.4 RPO WM na lata 2014-2020. Wnioskodawca deklaruje współpracę z Departamentem Edukacji UWMW- liderem projektu koordynacyjnego.
W ramach projektu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego realizują zajęcia z obszaru rozwijanie kompetencji uczenia się prowadzone przez pracowników Fundacji Centrum Kopernika w Krakowie.
Liczba godzin zajęć online z rozwijania kompetencji uczenia się:30h
Liczba godzin kół naukowych z rozwijania kompetencji uczenia się:30h
W ramach projektu uczniowie biorą również udział w zajęciach wyjazdowych prowadzonych na uczelni przez pracowników naukowych.
Projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Szkoła stwarza dobre warunki rozwoju i jest dobrym miejscem startu przed kolejnym etapem edukacji. Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy AGH a Województwem Małopolskim dnia 23 czerwca 2016 roku, szkoła dysponuje potencjałem technicznym i infrastrukturalnym w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającej efektywną realizację projektu i wykaże zdolność do realizacji projektu. Szkoła posiada również wszystkie funkcjonalności określone w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane sale szkoleniowe które są wyposażone w zestaw mobilny do wideokonferencji oraz pracownia wideokonferencyjna, w której będą się odbywać zajęcia on line. Dodatkowo szkoła udostępnia pomieszczenia biurowe oraz sprzęt biurowy potrzebny do koordynowania projektem. Do projektu oddelegowani zostali pracownicy szkoły oraz nauczyciele przedmiotowi.
Więcej informacji o realizacji projektu można znaleźć na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie:
http://liceum-andrychow.edu.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-warsztaty-letnie/
http://liceum-andrychow.edu.pl/licealisci-na-uniwersytetach-czyli-kolejne-warsztaty-weekendowe-mche/
http://liceum-andrychow.edu.pl/15717-2/

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie – rok szkolny 2022/2023” Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0015/22

W ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. Małopolska Chmura Edukacyjna Powiat Wadowicki realizuje projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego  w Andrychowie – rok szkolny 2022/2023” Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0015/22

Wartość projektu: 50 135,75 zł

Dofinansowanie projektu z EFS:  47 628,79 zł

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny projekt mający na celu przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych oraz wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu informacyjno-telekomunikacyjnych na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym na odległość.

W ramach projektu zakłada się realizację zajęć dla uczniów w trybie online oraz kół naukowych przy wykorzystaniu sprzętu chmurowego zakupionego w ramach komplementarnego projektu „Małopolska chmura edukacyjna” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.3 RPO WM. Technologia TIK umożliwi nie tylko podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów, ale także daje szansę na nawiązanie stałej współpracy szkoły z uczelniami.

W ramach projektu 23 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie uczestniczy w zajęciach on-line (30h) oraz w kołach naukowych z biologii (30h) z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie w roku szkolnym 2022/23 również dwukrotnie wezmą udział w wyjazdowych zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekt zakłada także zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć z biologii za kwotę 26 000 zł.

Udział szkoły w projekcie to również możliwość uczestnictwa dużej grupy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  w warsztatach weekendowych (jesiennych  i wiosennych) oraz tygodniowych warsztatach letnich na krakowskich uniwersytetach. Pierwszy taki wyjazd odbył się w dniach 21-13.10.2022 i wzięło w nim udział 77 uczniów andrychowskiego Liceum.

http://liceum-andrychow.edu.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-3/