„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Powiat Wadowicki realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Uczestnikami Programu będą łącznie 22 osoby – mieszkańcy powiatu wadowickiego,
w tym:
– 5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
– 17 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym: 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
c) załatwieniu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika zadania wynosi:
 nie więcej niż 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 nie więcej niż 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 nie więcej niż 360 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności.
Powiat Wadowicki na realizację Programu otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości łącznie 401 778,00 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim.
Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.