Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Zarząd Powiatu w Wadowicach uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Na 4. sesji Rady Powiatu (27.06.2024 r.) radni przyjęli uchwały w tych sprawach.

Zanim Rada Powiatu przegłosowała absolutorium dla zarządu, zdecydowaną większością głosów postanowiła o udzieleniu mu wotum zaufania. To głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie powiatu za 2023 rok (z dokumentem można zapoznać się tutaj). Ponadto najważniejsze inwestycje, które wykonano w minionym roku, zaprezentowane zostały w kilkunastominutowym filmie.

Przed głosowaniem nad absolutorium radni zapoznali się m.in. z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie realizacji budżetu za 2023 rok a następnie przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  za ubiegły rok. Samo absolutorium przegłosowali jednomyślnie. Co warte podkreślenia, głosowania dotyczyły oceny pracy zarządu poprzedniej kadencji naszego samorządu. Tworzyli go: Eugeniusz Kurdas (jako starosta), Beata Smolec (jako wicestarosta) oraz Małgorzata Targosz-Storch, Marek Ciepły i Mirosław Sordyl, który obecnie kieruje pracami Zarządu Powiatu.

Ten fakt mocno akcentował w swoim wystąpieniu po głosowaniu nowy starosta. – Za zaangażowanie w pracę zarządu, za pomysły, kreatywność, za wspólną ciężką pracę jestem wdzięczny panu Eugeniuszowi Kurdasowi, który jest już na emeryturze. Dziękuję też pani Beacie Smolec, która aktualnie pełni funkcję burmistrza Andrychowa oraz obecnym dziś na sali radnym: pani Małgorzacie Targosz-Storch i panu Markowi Ciepłemu. Choć czasami podczas posiedzeń naszego zarządu mieliśmy inne zdanie na dany temat, inne pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu, to zawsze dogadywaliśmy się i wypracowywaliśmy wspólne stanowisko. To owocowało inwestycjami, z których wszyscy – także radni powiatowi oraz pracownicy starostwa i podległych powiatowi jednostek – możemy być dumni – zaznaczał M. Sordyl. Jako przykład podawał rozbudowę wadowickiego szpitala czy budowę dwóch hal sportowych przy szkołach powiatowych. – Mimo wielu przeciwności poprzednia kadencja, w tym miniony, 2023 rok, to był naprawdę dobry czas dla Powiatu Wadowickiego. Wyrażam nadzieję, że ta dobra passa naszego samorządu potrwa jak najdłużej – dodawał obecny starosta.

Podczas tej samej, 4. sesji, radni przyjęli kilka innych ważnych uchwał. Wśród nich m.in. te o powołaniu nowego składu Rady Społecznej działającej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz udzieleniu przez powiat dotacji celowej dla ZZOZ na zakup ultrasonografu anestezjologicznego.

Z całym przebiegiem obrad można zapoznać się tutaj