Wytyczono trasę BDI

Wytyczono trasę BDI

27 listopada br. w siedzibie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotyczące budowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów, czyli tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Wzięli w nim udział pracownicy GDDKiA, projektanci, przedstawiciele gmin i powiatów, przez które ma przebiegać nowa droga, a także posłowie na Sejm RP: Joanna Bobowska oraz Józef Lasota. Powiat Wadowicki reprezentowały Wicestarosta Marta Królik oraz Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych Stanisława Pamuła.

Spotkanie było niezwykle ważne – miało rekomendować do dalszych prac konkretny wariant przebiegu drogi oraz było okazją do zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących rozwiązań zaproponowanych w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym etap II, stanowiącym część dokumentacji projektowej przygotowanej dla BDI. Prezentacji Studium dokonali jego autorzy – przedstawiciele konsorcjum biur: SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. w Krakowie, KLOTOIDA Bajor Zygmunt sp. j. i Promost Consulting Sp. z o.o. Kolejnym etapem prac będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest niezbędne, aby ruszyły prace nad projektami budowlanymi.

W trakcie prac planistycznych nad BDI powstało kilka – a w przypadku niektórych gmin nawet kilkanaście – wariantów jej przebiegu. W miarę prowadzonych z samorządowcami konsultacji ilość wariantów malała. W końcu wypracowano dwa, tzw. żółty i zielony. Konsultacje społeczne w sprawie powstania nowej trasy zakończyły się przygotowaniem specjalnego raportu, którego wyniki oraz dokładną mapę przebiegu planowanej drogi można było oglądać do 21 listopada 2013 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Podczas spotkania ostatecznie zadecydowano, że do dalszych prac będzie rekomendowany tzw. wariant kompilacyjny. Nowa trasa będzie przebiegać według wariantu zielonego na odcinku od węzła Suchy Potok do zachodniej granicy Kalwarii Zebrzydowskiej, a dalej do Głogoczowa – według wariantu żółtego. Według rekomendowanego wariantu Beskidzka Droga Integracyjna ma długość ok. 61 km. 78% trasy biegnie w korytarzach ujętych przez gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jak dotąd, nie wszystkie gminy w pełni zaakceptowały przebieg trasy. Na dzień dzisiejszy jest akceptacja dla 85% długości drogi.

Przebieg projektowanej trasy winni uwzględniać potencjalni inwestorzy. Nie ma prawnego zakazu wydawania zezwoleń dla przedsięwzięć planowanych w korytarzu, przez który będzie przebiegać droga, jeśli jednak dana nieruchomość znajdzie się na trasie projektowanego połączenia drogowego, może zostać zajęta za odszkodowaniem. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji w rejonie tzw. korytarzy należy dokładnie przeanalizować projekt przyszłej DK 52.

Wicestarosta Marta Królik oraz Kierownik Stanisława Pamuła zgłosiły wniosek o dostosowanie połączeń biegnących drogami powiatowymi pomiędzy obecną DK52 i planowaną DK52 na całych odcinkach dróg powiatowych.

Poseł Joanna Bobowska podkreśliła, że w sprawach dotyczących budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej wszyscy muszą mówić jednym głosem, a do Warszawy nie mogą dochodzić żadne informacje o ewentualnych protestach i sprzeciwach. Poseł potwierdziła, że na chwilę obecną BDI nie ma w rządowych planach budowy dróg krajowych do 2020 r., ale jeśli inwestycja uzyska wszystkie wymagane pozwolenia jest szansa, że budowa ruszy wcześniej.
 
Wicestarosta Marta Królik wyraziła aprobatę i podziękowanie dla GDDKiA za wszystkie prace związane z realizacją BDI. Poprosiła jednocześnie o kontynuowanie i przyspieszenie realizowanych prac tak, aby inwestycja jak najszybciej mogła być rozpoczęta. Wicestarosta podkreśliła, iż władze Powiatu Wadowickiego dokładają wszelkich starań, aby doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. Przypomniała, iż kwestia BDI była wielokrotnie poruszana podczas spotkań Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego. Stanowisko Konwentu z 8 października 2012 r. dotyczące przyspieszenia prac nad budową Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, rozpoczęcia procedury zmierzającej do wykupu gruntów pod ww. drogę oraz jak najszybszego ujęcia tego zadania w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2016-2020 zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Posłów na Sejm RP i Senatorów RP z naszego regionu, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. BDI była także głównym tematem wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wadowicach oraz Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu Bielskiego, które odbyło się 17 października br. w Roczynach.

Informacje na temat Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na stronie GDDKiA znajdują się pod poniższym linkiem:
http://www.krakow.gddkia.gov.pl/index.php/inwestycje/beskidzka-droga-integracyjna